vår 2024
FIL-1023 Feministisk filosofi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-1017 Feministisk filosofi 10 stp

Innhold

Feministisk filosofi studerer forutsetninger for likestilling, med fokus på kjønn, kjønnede strukturer og undertrykking av kvinner i et historisk og samtidig perspektiv. Innføringsemnet dekker de viktigste normative teoriene omkring betydningen av kjønn i filosofisk teori og har et spesielt fokus på dagsaktuelle problemstillinger.

Temaene i feministisk filosofi kan deles i tre bolker:

(1) Vi ser på feministisk filosofis bidrag til filosofiske teoritradisjoner i både et nåtidig og historisk perspektiv. Emnet fokuserer på problemstillinger som forholdet mellom biologisk og sosialt kjønn (sex/gender) og tema som seksuell orientering, rettferdighet, marginalisering og kjønn, kultur og etnisitet.

(2) Vi undersøker psykologi og vitenskapsteori for å se hvordan strukturelle og kulturelle forhold i akademia og samfunnet forøvrig kan bidra til å produsere og opprettholde stereotyper, bevisste og ubevisste kjønnsbias, kjønnede idealer om vitenskapelig kvalitet, samt kjønnet epistemisk urettferdighet.

(3) Vi diskuterer anvendelse av feministisk teori på spørsmål som seksuell trakassering, arbeids- og familieliv, fødsel og død, foreldreskap, natur, pornografi, abort, språk og normer for utseende.

Pensum: 600-800 sider


Anbefalte forkunnskaper

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Kunnskap om hvordan (biologisk og sosialt) kjønn, likestilling og kjønnsrettferdighet er artikulert og diskutert i filosofiske tekster.
 • Kjennskap til hvordan etiske, politiske og kunnskapsteoretiske teorier og posisjoner kan bidra til å fremme stereotyper om kjønn, kjønnsroller og seksualitet.
 • Innblikk i teorier og posisjoner som drøfter marginalisering av kjønn og seksuelle minoriteter, både i samfunnet generelt og i filosofifaget.
 • Oversikt over sentrale tekster og tenkere i feministisk filosofis historie.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Identifisere og diskutere sosiale og politisk kjønnede strukturer.
 • Identifisere og diskutere kjønnede aspekter i filosofiske teorier.

Kompetanse

Studenten kan:

 • Vurdere feministisk argumentasjon.
 • Kritisk vurdere egne og andres oppfatninger om kjønnenes betydning i samfunnet, samt for vitenskap og filosofi.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må innen gitt frist gjennomføre en skriftlig øvingsoppgave på 2000-2500 ord. Tema og problemstilling for øvingsoppgaven avklares med faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-1023
 • Tidligere år og semester for dette emnet