høst 2024
FIL-1028 Innføring i filosofi - Filosofihistorie - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i studieprogrammet og er grunnlag for videre fordypning i emner på 2000-nivå. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Dette kurset er en innføring i noen sentrale temaer i den europeiske filosofiens historie fra antikken til det 18. århundre, og i noen sentrale tenkere som behandlet disse temaene. Hovedfokus er på metafysikk og erkjennelsesteori.

Det dreier seg om en lang periode (omkring 2200 år), og i stedet for å gi en bred og sammenhengende historisk fremstilling vil man gå i dybden på noen representative kanoniske tekster. Kurset vil også ta for seg neglisjerte tekster fra ikke-kanoniske tenkere, som på ulike vis var forløpere til eller i dialog med, og slik bidro til å forme, de kanoniske bidragene. I begge tilfeller vil man arbeide hovedsakelig med nærlesing av originaltekster. Det blir også benyttet noe kommentarlitteratur.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Å ha en grunnleggende forståelse av sentrale temaer i filosofiens historie fra antikken til det 18. århundre.
 • Å kjenne til grunnleggende begreper som trengs for å forstå viktige vendinger i filosofihistorien

Ferdigheter

 • Å kunne fremstille hovedtrekkene i de enkelte tenkernes posisjoner
 • Å kunne trekke opp noen grunnleggende utviklingslinjer og peke på forskjeller og likheter mellom ulike tenkere
 • Å kunne kritisk vurdere og forsvare filosofiske posisjoner i filosofihistorien.

Kompetanse

 • Å kunne reflektere over egne standpunkt til tradisjonelle spørsmål i filosofihistorien.
 • Å kunne utvikle en filosofisk tekst over selvvalgt tema.
 • Å beherske studiet av originaltekster.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

I tillegg avholdes tre obligatoriske to-timers skriveseminar med tilhørende skriftlige innleveringer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 02.12.2024 14:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
6/10 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studenten må delta på de tre obligatoriske skriveseminarene og innen gitte frister levere og få godkjent tre skriftlige innleveringer.

Hensikten med skriveseminarene og de skriftlige innleveringene er å gi studenten trening i å utvikle en filosofisk tekst over selvvalgt tema, noe som understøtter studentens arbeid med semesteroppgaven. Tekstene som skal leveres er: et kort problemnotat med selvvalgt problemstilling; en oppgavedisposisjon; samt et utkast (på 2000-2500 ord) til hele semesteroppgaven. Alle tekstene vil få formativ tilbakemelding av faglærer. Tema og problemstilling for semesteroppgaven avklares med faglærer innen oppgitt frist.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før en kan fremstille seg til eksamen.


Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave over selvvalgt tema, med ordgrense på 3000-3500 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Ved kontinuasjon kan studenten gjennomføre kun den deleksamenen studenten har strøket på.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-1028
 • Tidligere år og semester for dette emnet