Filosofi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_05_2.jpg

Hva er sant eller falskt? Hva er rett eller galt? I et arbeidsliv som i økende grad vektlegger etikk og samfunnsansvar, blir de gode filosofene viktige! OBS: Det tas ikke opp nye studenter høsten 2017.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i filosofi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:
Søknadskode:186 479
Søk studiet

Studiet i filosofi innebærer arbeid med filosofiske problemer både fra fortid og samtid. Du lærer både fagets historie og å analysere grunnleggende filosofiske problemer. I tillegg lærer du å argumentere for bestemte svar på filosofiske spørsmål. Studiet gir basiskunnskaper i filosofiens historie, grunnlaget for vitenskapelig og etisk tenkning og logikk. I dette studiet får du også en innføring i hva som kjennetegner filosofisk refleksjon og ulike filosofiske tilnærmingsmåter.

Bachelorstudiet i filosofi skal ha 180 studiepoeng. Førstesemesterstudiet består av 30 studiepoeng: examen philosophicum (10 studiepoeng), examen facultatum (10 studiepoeng) og et introduksjonsemne (10 studiepoeng). Utover disse skal 90 studiepoeng være filosofiemner. De resterende 60 studiepoengene kan være filosofiemner eller støtteemner fra andre fag.

Av de 90 påkrevde studiepoengene i filosofi er det en obligatorisk del på 50 poeng, som utgjør basisemnene i studiet. I tillegg inngår en fordypning på minimum 40 valgfrie studiepoeng. Her kan du velge emner innen språkfilosofi, miljøfilosofi, rettferdighetsproblematikk, eksistensialisme, feministisk filosofi, bioteknologi og etikk, eller politisk filosofi. Studiet gir gode muligheter til å fordype seg i praktisk filosofi, som er instituttets satsningsområde. Minst to av de valgfrie emnene må være FIL-2000 emner.

Studenter som tenker å begynne på masterstudiet i filosofi, bør skrive en bacheloroppgave i emnet FIL-2090 det siste semesteret.

De som er tatt opp på studieprogrammet, tar førstesemesterstudiet og basisemnene i løpet av de to første studieårene. Man må ha fullført førstesemesterstudiet før man tar eksamen i alle basisemnene.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
Valgfritt/støtte-emne
Valfritt/støtte-emne
4. sem (vår)
Valfritt/utveksling
Valfritt/støtte-emne/utveksling
Valfritt/støtte-emne/utveksling
5. sem(høst)
Valfritt/støtte-emne/utveksling
Valfritt/støtte-emne/utveksling
Valfritt/støtte-emne/utveksling
6. sem (vår)
Valfritt/støtte-emne
Valfritt/støtte-emne
Valfritt/støtte-emne

Etter avsluttet studium og oppnådd grad skal kandidaten ha

- kunnskap om fagets historie, vitenskapsfilosofi, logikk og etikk i tillegg til kunnskap innen valgte fordypningsemner

- utviklet en evne til en reflektert og selvstendig forståelse av filosofiske tekster og filosofiske problemstillinger. Kandidaten

skal kunne formidle dette både muntlig og skriftlig, gjennom bruk av relevant fagterminologi. Bachelorgraden skal danne grunnlag for videre faglig oppfølging og utvikling i masterstudiet

- bevissthet om og respekt for ulike tilnærmingsmåter til filosofiske spørsmål forankret i ulike historiske og kulturelle epoker og i ulike skoleretninger

- evne til å arbeide selvstendig med en gitt problemstilling og/eller et bestemt prosjekt

 

 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Det tas ikke opp studenter til programmet høsten 2017.

Undervisning:
Undervisningen blir gitt som forelesninger, seminar og gruppeundervisning. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene anledning til å arbeide med filosofiske tema ut fra ulike tilnærminger. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de ulike emnebeskrivelsene.

Eksamen og vurdering:
Eksamen er en mappeevaluering som i hovedsak består av en hjemmeoppgave og en avsluttende prøve, enten skoleeksamen eller muntlig. Alle emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før studenten kan levere endelig eksamen i emnet.

Utenlandsopphold:
I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer veldig viktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Det er lagt til rette for at studentene i det fjerde eller femte studiesemesteret skal kunne studere ett semester filosofi ved et universitet i utlandet.

Institutt for filosofi har en rekke utvekslingsavtaler og Erasmus-avtaler.

Som fundament for videre studier eller i kombinasjon med andre fag, vil den kompetansen du skaffer deg gjennom filosofi gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet. Arbeidsmarkedet i dag stiller høye krav til refleksjon og analytisk tenkning, evne til å oppdage problemer, se løsninger og til å orientere seg kritisk og selvstendig. Alt dette står sentralt i filosofien.

Med bachelorgrad kan du bli tatt opp til mastergradsstudiet i filosofi. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C, eller bedre, for opptak til mastergraden.

Graden er også opptaksgrunnlag til UiTs tverrfaglige masterprogrammer i Visual Cultural Studies, Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.Kontakt
Herbjørg-Kristiansen

Herbjørg Anie Kristiansen


Førstekonsulent
Telefon: +4777623219 herbjorg.kristiansen@uit.no

IFF, Pål Bye jensen

Jensen, Pål Bye


Kontorsjef
Telefon: +4777644288 pal.bye.jensen@uit.no

Sørensen, Grethe


Førstekonsulent
Telefon: +4777644857 grethe.sorensen@uit.no


Skip to main content