Kulturhistoriker / kulturviter

En kulturhistoriker undersøker menneskets samspill med omgivelsene.

En kulturhistoriker er interessert i menneskenes liv og historie, og samspillet mellom natur og kultur. Mennesket betraktes som et kulturskapende og kulturbærende vesen. Det både skaper og viderefører kultur. 

Kulturhistorikeren studerer hvordan menneskers forestillinger, vaner og vurderinger både former og formes av omgivelsene, oppvekstmiljøet og historien. Variasjon i tid, rom og sosial plassering er sentrale tema i kulturhistorie/kulturvitenskap.

Vanlige arbeidsoppgaver for en kulturhistoriker:

  • forske ved bruk av metoder som intervju, deltakende observasjon, feltarbeid, arkivstudier og medieanalyse
  • planlegge og gjennomføre formidlingsopplegg ved museer og andre institusjoner
  • forvalte museumssamlinger
  • skrive rapporter, notater og utredninger
  • samarbeide med andre historikere, antropologer, arkeologer og forskere
  • jobbe med fagfolk knyttet til forskning, utredning og kulturarbeid i andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag

Kulturhistorikere i Norge er vanligvis opptatt av de nordeuropeiske og norske forholdene, der de ser på dagliglivets kulturer. De ser både på kulturens materielle, mentale og sosiale sider. De kan fordype seg innenfor ulike felt som arbeidsliv, byggeskikk, sosial organisering, ressursbruk, mat- og klesvaner og lignende. 

Som med andre historiske fag, ser du i kulturhistorie tilbake til fortiden for å finne informasjon som kan bidra til at du forstår dagens samfunn. Forholdet mellom fortid og nåtid, eller fortidens plass i nåtida, er interessant for en kulturhistoriker.

Yrket ble tidligere kalt etnolog eller folklorist.

Hvor kan jeg jobbe?

Du kan jobbe i offentlig forvaltning, i media eller ved kulturinstitusjoner som museer eller kulturminnesektoren. Med høyere grad (master), kan du søke om stipendiatstilling på universitet eller høgskole.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Historie - master (Tromsø) Kunsthistorie - bachelor (Tromsø) Kunsthistorie - master (Tromsø) Kvensk og finsk - bachelor (Tromsø)