Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om UiT2020: Mot en ny strategi for UiT

Hensikten med strategiprosessen er å gi styret grunnlag for å beslutte verdier, mål og veivalg for universitet frem mot 2020, herunder egenart og profil, basert på relevante utviklingstrekk, objektive fakta om UiTs fagmiljø og studenter, ansatte og omgivelser. Prosessen skal også bidra til helhet og sammenheng mellom universitetets strategi og fakultetenes egne mål.

Mål for strategiprosessen

Både ansatte, studenter og våre samarbeidspartnere i privat og offentlig sektor, skal inviteres til å delta. Resultatet av prosessen skal være en forstått, realistisk, akseptert og målbar strategi som tar vare på de fortrinn vi har og balanserer UiTs rolle som regional motor i hele landsdelen og internasjonalt forskningsuniversitet.

Strategiprosessen skal:

 • Skape dialog og refleksjon rundt strategiske spørsmål i hele organisasjonen
 • Styrke bevisstheten om UiTs rolle i hele landsdelen
 • Forankre de strategiske beslutningene til styret best mulig
 • Sikre og tydeliggjøre vårt verdigrunnlag
 • Være kulturbyggende på tvers av campus- og fylkesgrenser

Utforming av ny strategi for UiT Norges arktiske universitet er organisert som et prosjekt med egen styringsgruppe. Styringsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra alle tre formelle nivåer, studenter, tillitsvalgte, verneombud og eksterne.

Det er etablert en egen arbeidsgruppe som har ansvar for å drive prosjektet og RSA er oppnevnt som referansegruppe.

Føringer og rammebetingelser

Som utgangspunkt for strategien har UiT Norges arktiske universitet noen føringer og rammebetingelser.Noen av disse er:

 • Rektoratets plattform
 • Fusjonsplattformen
 • Sektormål og andre føringer fra Kunnskapsdepartementet
 • Økonomiske og juridiske rammebetingelser
 • Regjeringsplattformen

I arbeidet med en strategisk plan må det også tas hensyn til politiske signaler og samfunnsmessig utvikling. Vi er bedt om å finne vår egenart og profil blant breddeuniversitetene. Den rødgrønne regjeringens nordområdesatsing hadde tre viktige drivere:

 • Klimaendringer
 • Forholdet til Russland
 • Ressurser i nord

Den nye regjeringen ser ut til å ville vide reføre nordområdesatsingen, men det er viktig at UiT er til stede i de politiske prosessene for å bidra til at satsingen fortsatt prioriteres.

UiT Norges arktiske universitet har hatt hovedtyngden av sine studenter fra Nord-Norge, i fremtiden tilsier den demografiske utviklingen at må vi rekruttere flere fra sør for å opprettholde studenttallet. En tydelig profil må gjøre oss spennende også for ungdom som ikke er vokst opp i nord.

Forslag til prosess

Prosessen frem til en strategisk plan som kan legges frem for styret i møte 13. mars er delt inn i tre faser:

 1. Innhente og prosessere innspill
 2. Utforme plan
 3. Sende planen på høring og vurdere innspillene i denne Innhente og prosessere innspill

Gjennom styringsgruppe og referansegruppe har strategiprosessen formelt kontakt med alle nivåer i organisasjonen og med samfunnet rundt oss. Likevel bør flere personer involveres, ikke minst for å sikre bred forankring og bredt eierskap til planen. Det er også mulig å bruke en slik strategiprosess til å bygge en felles kultur for det fusjonerte universitetet og på den måten bidra til å styrke fellesskapsfølelsen ved universitetet.

I tillegg bes arbeidsgruppen spesielt om:

 • Å samle et bredt faktagrunnlag som viser et bilde av UiT Norges arktiske universitets posisjon. Dette kan brukes som utgangspunkt for å gi kvantitative mål for UiT i strategiperioden
 • Å få gjennomført en nettverksanalyse som kan gi et bilde av UiT Norges arktiske universitets relevans
 • Å sikre at man i innspillsfasen samordner innsatsen med annen relevant aktivitet, for eksempel dialogmøter mellom universitetet og kommunene der disse finner sted og dialogkonferansen med VRI som vil skje i Kirkenes, Hammerfest og Alta i høst
 • Å gi fakulteter, enheter og utvalg under punkt 5 over et verktøy for å gi strukturerte innspill til prosessen. Dette kan inkludere relevant bakgrunn smateriale og relevante spørsmål
 • Å sikre at studenter og ansatte som ikke forstår norsk også får en mulighet til å delta i strategiprosessen. Dette krever oversettelse av et utdrag av bakgrunnsmaterialet, spesielle oppfordringer til deltagelse og muligens et eget åpent møte på engelsk
 • Å invitere inn internasjonale og nasjonale aktører til å gi innspill og tilbakemeldinger på vår strategi. Disse kan velges ut blant annet på bakgrunn av resultatene avnettverksanalysen.

Direktøren vil holde styret løpende orientert om fremdriften i strategiprosessen, og et forslag tistrategisk plan legges frem for styret på styremøtet den 13. mars 2014. En fremdriftsplan foprosessen er vedlagt<Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 06.11.2013 09:44