Arctic blue polygon pattern

Behandling og lagring

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig for å sikre at dataene ikke går tapt eller blir reduserte i kvalitet. Behandling og lagring av forskningsdata kan være utfordrende, spesielt om man har store datasett eller data som setter spesielle krav til sikkerhet. Når vi samler inn data, er det viktig at vi er oppmerksomme på lagring, strukturering og dokumentasjon av dataene.

"Forskeren skal sørge for at forskningsdata lagres og behandles fortløpende på en sikker måte i henhold til Ledelsessystem for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT." - Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT 

Det er prosjektledere og veiledere som har det daglige ansvaret for at informasjonssikkerheten ivaretas i forskningsprosjekter.

God navnsetting, strukturering og dokumentasjon av forskningsdata er viktig for at man skal kunne finne, forstå og bruke dataene riktig. Dette er spesielt viktig når man jobber i grupper eller skal dele datasett med andre. Kvalitetssikrede forskningsdataarkiv stiller strenge krav til god struktur og dokumentasjon av data som arkiveres. Men det er minst like viktig at man holder orden også for egen del, slik at man effektivt kan finne frem i og forstå egne data også i fremtiden.

Det kan også dukke opp uforutsette kostnader relatert til databehandling og lagring. Det er derfor viktig å planlegge databehandlingen tidlig.

Strukturering og dokumentasjon

Om systematisering og organisering, metadata og beskrivelser av data

Sikker lagring, innsamling og bearbeiding

Om sikkerhetsklassifisering og håndteringsrutiner for ulike typer data

Elektronisk labnotatbok (ELN)

ELN RSpace er tilgjengelig ved UiT

Sist endret: 12.11.2021, endret av: Majda Sojtaric
English flag