Illustrasjonsbilde

UiT Talent

English flag

Det er nødvendig for UiTs utvikling som forsknings-universitet at den eksternt finansierte delen av aktiviteten utvikles til økt kapasitet innen forskning, utdanning, innovasjon og formidling. For å nå det målet kreves innsats og engasjement fra ledere, vitenskapelig ansatts samt det forskningsadministrative støtteapparatet. UiT Talent inneholder virkemidler som skal inspirere og støtte opp om økt antall forslag til nye prosjekter for ekstern finansiering, nasjonalt og internasjonalt.

Aktiv deltakelse på de nasjonale og internasjonale forskningsarenaene anses som avgjørende for utviklingen av UiT som en ledende forskningsinstitusjon slik det er beskrevet i UiTs strategi, Eallju–Drivkraft i nord. Det omfattende settet forskningsstøtteverktøy og programmer innen UiT Talent har som mål å underbygge UiTs strategi, og styrke UiT som institusjon for kunnskapsproduksjon ved å tilby et solid støttesystem for UiT-forskere for å definere og nå sine karrieremål, og utvikle forskningsprosjekter for ekstern finansiering tilpasset deres karrierestadium, ferdigheter og profil som forskere. Videre har UiT Talent forskning også som mål å proaktivt styrke konkurransepotensialet til forskningsmiljøer ved UiT som ennå ikke har erfaring med å skaffe eksterne forskningsmidler. UiT Talents tverrgående verktøy utfyller fakultetenes verktøy for å styrke faglig kvalitet og omfang slik at institusjonen kan nå sine forskningsmål.
UiT Aurora Outstanding


Talentutviklingsprogrammet UiT Aurora Outstanding er en del av UiT Talent. Dette er et karriereutviklingsprogram som tilbyr en tverrfakultær og systematisk oppfølging av forskertalenter som er i starten av sin forskerkarriere. Programmet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet og Tromsø forskningsstiftelse (TFS). Programmet har som mål å gi deltagerne muligheten til å utvikle sin karriere ved UiT mot å bli  leder av en internasjonalt anerkjent forskergruppe, og å styrke deres mulighet til å innhente konkurransedyktig ekstern finansiering. 

Deltagerne i programmet er unge forskere som allerede har vist seg konkurransedyktige på følgende arenaer:​

 • Marie Skƚodowska-Curie Individual/Postdoctoral Fellowship​
 • ERC Starting Grant​
 • Tromsø Forskningsstiftelse Starting Grant​
 • Unge Forskertalenter​
 • NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin​

Deltagerne tilbys opplæring innen ulike "transferable skills" og et lokalt, tverrfaglig og sosialt nettverk for unge, ambisiøse forskere ved UiT. 

Sist oppdatert: 24.04.2023

Arctic MSCA-PF Program


Arctic MSCA-PF Program er et støtteprogram for postdoktorer som søker midler gjennom EUs karriere- og mobilitetsprogram Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship (MSCA-PF) med UiT Norges arktiske universitet som vert. Arctic MSCA-PF-programmet støtter søkere til både europeiske og globale stipendier.

For mer informasjon om kvalifisering og programstruktur, se nettsiden til Arctic MSCA-PF Program.

Sist oppdatert: 26.04.2023

Overgangsstipend MSCA-ERC


Postdoktorer ved UiT som har Marie Skłodowska-Curie Actions-finansiering (MSCA) og som planlegger å søke eller allerede har søkt ERC med UiT som vertskap gis muligheten til å søke om lønnsmidler i inntil ett år i påvente av resultatet av søknaden. 

 • Hvem kan søke?:

Postdoktorer/forskere ved UiT som har, eller i løpet av de siste 12 månedene (ved gjeldende søknadsfrist for overgangsstipendet) har hatt midler gjennom EUs MSCA-IF eller MSCA-PF og har sendt inn eller skal sende inn søknad om ERC Starting Grant eller Consolidator Grant.

 • Hva kan det søkes om?:

Du kan søke om lønnsmidler for inntil ett år. 

 • Når kan du søke?:

Søknader kan sendes inn i løpet av perioden med prosjektfinansiering fra MSCA-IF/PF, og inntil ett år etter avsluttet prosjektfinansiering fra MSCA-IF/PF.

 • Krav til søknad:

Søknaden fylles ut av søkeren og sendes til dekan/direktør med kopi til forskningsadministrasjonen ved aktuelt fakultet/enhet innen fristen. Søknadsskjema er tilgjengelig i Teams-området for Aurora Outstanding Fellows.

 • Søknadsfrist:

Det er to årlige frister: 1. april og 1 oktober.

 • Behandling av søknad og vurderingskriterier:

Søknad behandles i en to-trinns prosess. Fakultetene/enhetene ved dekan/direktør gjør den første vurderingen basert på strategiske vurderinger. Ved flere søknader foretas en rangering. Søknadene sendes så til nivå 1 ved rektor som foretar den endelige vurderingen av støtte basert på midler tilgjengelig i det strategiske fondet. Hvis ikke alle søknader kan støttes, velges søknad basert på loddtrekning.

Sist oppdatert: 02.05.2023

ERC Mentoring Program


Det europeiske forskningsrådets bevilgninger er rettet mot Europas mest fremragende forskere med høyrisikoprosjekter som potensielt kan flytte forskningsfronten. ERC-stipend er delt inn i 4 hovedkategorier: Starting Grant (2-7 år etter PhD), Consolidator Grant (7-12 år etter PhD), Advanced Grant (10 års merittliste), samt Synergy Grant (2-4 PIer) fra de nevnte kategoriene gjelder sammen). Å søke om disse midlene krever god planlegging og forståelse for hva hovedtrekkene i et ERC-prosjekt er.

ERC Mentoring Program tilbyr

- åpne kurs for alle forskere ved UiT som er interessert i ERC-stipend. For mer informasjon meld deg på Forskernytt (se nederst på denne siden).

- forhåndsvurdering av søkernes CV og prosjekt

- støtte i søknadsfasen, inkludert intern gjennomgang av prosjektforslag, bistand fra eksterne konsulenter, PES-midler inntil 100 000 NOK (til språkrydding, grafiske illustrasjoner etc.), intervjutrening dersom forslaget når steg 2.

For mer informasjon og for å melde deg på programmet, kontakt Theresa Mikalsen på theresa.mikalsen@uit.no.

Sist oppdatert: 02.05.2023

Horizon Europe Priority Program


Prioritetsprogrammet støtter forskere som utvikler prosjektforslag for internasjonale samarbeidsprosjekter i Horizon Europes Pilar 2 (Global Challenges and European Industrial Competitiveness). Instrumentet inkluderer støtte tilpasset den koordinerende forskerens behov i prosjektutviklingsfasen.

Hvem kan søke?
Prioritetsprogrammet støtter forskere som utvikler prosjektforslag for Pilar 2 som koordinatorer, arbeidspakkeledere eller som partnere.

Hva slags støtte er tilgjengelig?
Prioritetsprogrammet tilbyr fleksibel støtte tilpasset forskernes rolle i prosjektet og deres behov. Uavhengig av deres rolle i prosjektet kan alle forskere søke om Project Establishment Support (PES), som gir dem økonomiske midler som de fritt kan bruke til å støtte prosjektutvikling, konsortiebygging, prosjektmøter osv. Mengden PES varierer basert på om rollen i prosjektet (koordinator, WP-leder eller partner).

I tillegg til PES-midlene får prosjektkoordinatorer også ekstern konsultasjon gjennom hele prosjektutviklingsfasen og prosjektutviklingsstøtte fra nivå 1.

For mer detaljer, besøk Prosjektstøtteportalen på UiTs intranett (krever pålogging med Feide).

Hvordan søke?
For å melde deg på Prioritetsprogrammet, kontakt Kata Bohus på kata.bohus@uit.no.

Sist oppdatert: 02.05.2023

UiT High Score


Dette virkemiddelet er rettet mot UiT forskere som allerede har søkt eksterne midler og fått god evaluering («high score»), men hvor prosjektet ikke har blitt finansiert. Hensikten er å oppfordre til og delvis tilrettelegge for at disse forskere skal søke eksterne midler på nytt.

UiT High Score fordeles på fem kategorier avhengig av til hvilken type utlysning den opprinnelige søknaden ble sendt;

1) tematiske prosjekter: 

2) grunnforskningsprosjekter

3) Unge forskertalenter

4) Innovasjon

5) nettverksaktivitet.

Det kan søkes om ulike virkemidler avhengig av hvilken kategori en faller inn under, men likt for alle kategorier er at det fordrer at forskeren har identifisert og planlegger å søke en ny utlysning innen den samme kategorien som den opprinnelige søknaden (som gav «high score») og med UiT som vertskap. Forskere kan søke UiT High Score innen to år etter evalueringen av den opprinnelige søknaden foreligger og kun én gang per prosjektidé.

God evaluering («high score») defineres som: 

 • Forskningsrådet: karakteren ≥ 6. For SFF/SFI gjelder evaluering i steg 2 (søkere som ikke har kommet til steg 2 har ikke tilgang til å søke dette virkemiddelet). 
 • EUs Horisont Europa: ≥ 80 % eller ≥ 13 poeng, evt. har kommet videre til steg 2 i to-trinns søknadsløp.
 • KG Jebsen: ≥6
Sist oppdatert: 26.04.2023

Honorering av evaluatorer


EU-kommisjonen har stadig behov for eksperter for å vurdere forslag. Dette er en utmerket mulighet til å få et innblikk i hvordan EU-systemet fungerer, lære å skrive vellykkede forslag og få innsikt i toppmoderne innenfor ditt forskningsfelt.

Lær mer om hvordan du jobber som ekspert og finn lenke til registrering her.

UiT-forskere som jobber som EU-eksperter vil bli belønnet med 10 000,- per paneldeltakelse (midler tilgjengelig for forskningsaktiviteter). For å frigjøre finansieringen, vennligst send en e-post til euresearch@uit.no inkludert følgende:

 • Navnet ditt
 • Din fakultetstilknytning
 • Navn på EU-anrop du fungerte som evaluator
 • Legg ved kontrakten med EU-kommisjonen
Sist oppdatert: 02.05.2023

Toppfinansiering av MSCA stipendiater og postdoktorer


Toppfinansieringen sikrer lik lønn for UiTs MSCA stipendiater og postdoktorer som stipendiater og postdoktorer finansiert av andre kilder (internt, Forskningsrådet, mm.).

Sist oppdatert: 26.04.2023

Forhandlingsrom ved kontraktsinngåelse ERC/«ERC Premiering»


Ytterligere finansiering tilgjengelig for å sikre fleksibilitet i kontraktsavtaler mellom UiT og ERC-stipendiater.

Sist oppdatert: 02.05.2023

1/3 styrking av SFF, SFI, SFU, FME og KGJ


Tilleggsfinansiering av allerede godkjente sentre på til sammen 1/3 av prosjektmidlene. Dette er en etablert praksis ved alle norske universiteter og forventes fra både søkeren (UiT-forsker) og finansierer (Forskningsrådet og KGJ). Denne tilleggsfinansieringen er delt 50:50 mellom nivå 1 og 2.

Sist oppdatert: 02.05.2023

Forskningsmiljøløftet


Hensikten med dette virkemiddelet er å løfte utvalgte forskningsmiljøer (forskningsmiljøer/-grupper) ved UiT som har liten eller ingen erfaring med å søke eksterne forskningsmidler og/eller som i løpet av de siste fem årene har fått lav score i evalueringer av søknader om eksterne midler. Målet er å gi utvalgte miljøer økt konkurransedyktighet for å sikre ekstern prosjektfinansiering av egen forskning. Forskningsmiljøløftet testes ut som virkemiddel i perioden 2024 til 2027. I løpet av denne perioden vil virkemiddelet lyses ut til to fakultet/enheter per år, som får mulighet til å velge ut et forskningsmiljø/- gruppe hver til virkemiddelet. Virkemiddelet vil lyses ut første gang tidlig høst 2023, med søknadsfrist 01. februar 2024. 

Et forskningsmiljøløft har tre års varighet. UiT dekker i denne perioden fra institusjonsnivået:  

 • (i) én rekrutteringsstilling til mentor; fakultetet administrerer en mentorordning bestående av en erfaren forskningsgruppeleder ved UiT, fortrinnsvis fra et annet fakultet, som hjelper den utvalgte forskningsgruppen med å utvikle en prosjektsøknad og veileder i å etablere karriereutviklingsplaner. Èn rekrutteringsstilling tildeles som honorering av mentor etter innsendt søknad om ekstern prosjektfinansiering
 • (ii) NOK 200 000 kroner i driftsmidler til fagmiljøet (for hele perioden) og
 • (iii) inntil tre år av en nyrekruttering.
Sist oppdatert: 26.04.2023

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur har to komponenter: Vitenskapelig utstyr kategori I og Vitenskapelig utstyr kategori II. Kategori I er en videreføring av ordningen Infrastruktur i Strategisk fond, med noen justeringer. Kategori I vil ha utlysning for forslag i år 2024.

Kategori II er rigget for forskningsinfrastrukturer som overstiger investeringer som er mulig å dekke via kategori I og som dermed krever langsiktig planlegging av finansieringen. Her er det planlagt at tildelte midler settes av i ett dedikert fond, for over tid å danne samfinansiering med eksterne midler og øvrige interne midler. Ordningen skal skape finansiell manøvrerbarhet for å planlegge for større investeringer i kombinasjon med anen finansiering. For denne kategorien (II) vil det være utlysning vår 2023, med søknadsfrist tidlig høst 2023.

Virkemidlet Forskningsinfrastruktur skal støtte opp om eksternfinansierte forskningsprosjekter og samtidig være med å danne basis for prosjektforslag til konkurranseutsatte arenaer for forskningsfinansiering.   

Begge kategoriene er basert på utlysninger der det inviteres til forslag på infrastrukturer. Forslagene rangeres og priorites av Forskningsstrategis utvalg (FSU), som så gir råd til rektor om finansiering. Saksbehandlingen gjøres av sekretariatet til FSU

Kontaktperson: Steinar.paulsen@uit.noUiT prioriterer å styrke undervisnings- og utdanningskvaliteten ved egen institusjon, og UiT Talent Utdanning er et viktig virkemiddel i dette arbeidet. Formålet med UiT Talent Utdanning er å motivere til utvikling av nye og innovative undervisnings- og vurderingsformer ved UiT for å gi økt kvalitet i utdanningene, og bedre og relevant læring for studentene. Vi ønsker også å bidra til at det utarbeides og sendes enda flere gode søknader på eksterne tilskuddsordninger på utdanningsfeltet. På nåværende tidspunkt rommer UiT Talent Utdanning to tiltak: Program for utdanningskvalitet og Prosjektetableringsstøtte (PES-midler).

Program for utdanningskvalitet er en utlysningsbasert tilskuddsordning som skal finansiere ettårige utviklingsprosjekter ved UiT. Disse prosjektene kan danne grunnlaget for en søknad på eksterne midler, men det er ikke et krav. Det kommer en ny utlysning hvert år, og tematisk innretning vil variere. PES-midlene, på sin side, er direkte knyttet til ekstern finansiering, og skal bidra til å øke andelen søknader fra UiT på midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Erasmus+ eller andre eksterne aktører. Ordningen skal bidra til å avlaste søkere fra UiT i forbindelse med utforming av prosjektforslag og søknadsskriving, både når det gjelder kostnader og tidsbruk, samt bidra til at kvaliteten på innsendte søknader på ekstern finansiering blir enda bedre.
Program for utdanningskvalitet 2023


UiT prioriterer å styrke undervisnings- og utdanningskvaliteten ved egen institusjon. En viktig finansieringskilde for fagmiljøene har vært og er «Program for utdanningskvalitet», tidligere «Program for undervisningskvalitet», i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Virkemiddelet vil finansiere ettårige utviklingsprosjekter innen utdanning, og har som målsetning å stimulere til utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer ved UiT for å gi og økt kvalitet i utdanningene og bedre og relevant læring for studentene.

Programmet åpnes nå for søknader for 2023 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre. Under beskrives opplegget for søknadene for 2023.

Søknadsfrist er satt til 14.04.23. Søknaden sendes til SEFU via Nettskjema. Har du/dere spørsmål så kan disse rettes til Ingfrid Osen Fossbakk, seniorrådgiver i faggruppe for utdanningskvalitet, eller Kristina Svensen, rådgiver i faggruppe for utdanningskvalitet.

Velkommen som søker!

Rammer for utlysningen 2023
I 2023 lyses det ut prosjektmidler på til sammen kr 3 000 000,- som skal fordeles på interne prosjekter ved UiT Norges Arktiske Universitetet. Det kan søkes om beløp mellom 200 000 og 600 000 kroner. Prosjektene det søkes midler til bør være innrettet som prosjekter eller piloter med ambisjoner for videre (ekstern) finansiering. Hensikten med ekstern finansiering er å sikre skalering og videre utvikling av prosjektet.

Hvem kan søke?
Alle fagmiljøer ved UiT Norges Arktiske Universitet kan søke prosjektmidler under denne utlysningen. Det kan utarbeides søknader fra ett enkelt fagmiljø, eller fra flere forskjellige fagmiljø som har en felles idé som ikke er begrenset til ett konkret fagområde. Det oppfordres til samarbeid på tvers av fagmiljø der dette kan styrke prosjektet, men samarbeid er ikke et krav.

Kriterier for tildeling
Tematiske innretninger 
Utlysningen for 2023 knyttes i stor grad til operasjonaliseringen av UiTs nye strategi mot 2030 Eallju – Drivkraft i nord, og derfor legges det til rette for å søke prosjektmidler til undervisningsprosjekter knyttet til en av tre tematiske innretninger (se utdyping av de tematiske innretningene under):

 1. Integrering av samiske og/eller kvensk kulturkompetanse i studieprogrammet eller utvikling av moduler som integrerer samisk og/eller kvensk kulturkompetanse
 2. Utvikling av undervisnings- og vurderingsformer for kompleks problemløsning (gjenstridige problem/wicked problems)
 3. Integrering av bærekraft og/eller internasjonalisering i program- og læringsdesig

Søknadens innhold
Prosjekter som tildeles midler under denne utlysningen må også oppfylle følgende kriterier:

 • Det skal foreligge en begrunnelse for prosjektets relevans med tanke på hvordan det er relatert til UiT og fakultetet sine strategier og til de faglig og/eller pedagogiske utfordringer man står overfor i fagmiljøet/fagmiljøene.
 • Det bør foreligge en klar tanke om prosjektets mål og forventede resultater
 • Det skal foreligge en fremdriftsplan for prosjektet, dvs. hvordan prosjektet skal realiseres innen planlagt tid.
 • Studentmedvirkning må sikres, og en beskrivelse av hvordan studenter skal involveres i prosjektet må inkluderes i søknaden.
 • Det skal foreligge en plan for formidling av prosjektet.
 • Det skal foreligge en plan for hvordan prosjektet skal evalueres.
 • Det skal fremgå hvordan arbeidet skal videreføres etter endt prosjektperiode, og hvordan resultatene skal forankres i eget fagmiljø.
 • Forankring/støtte ved eget institutt/fakultet, herunder egeninnsats i form av økonomi/arbeidstid, må fremgå av søknaden
 • Det bør komme frem av søknaden i hvilken grad prosjektet har potensial for, og er tenkt koplet på, en søknad om eksterne prosjektmidler.
 • En skriftlig bekreftelse fra alle instituttledere på at prosjektet er godkjent skal medfølge.
 • Et kostnadsoverslag/budsjett må lastes opp.

Krav

 • Innhold og produkter fra prosjektet må kunne deles, gjenbrukes og videreutvikles.
 • Det skal leveres en sluttrapport til SEFU (maks 4 sider) seinest 6 måneder etter avsluttet prosjekt.
 • Det skal legges fram prosjektregnskap ved prosjektavslutning
 • Prosjektet skal seinest være gjennomført innen 24 måneder etter tildelingstidspunkt. Ubrukte midler vil på dette tidspunktet trekkes tilbake.

Slik søker du:
Søknadsskjema fylles inn og leveres via Nettskjema innen 14.04.23.

Slik behandles søknaden:
Alle søknader må godkjennes av instituttledelse før de sendes til SEFU for saksbehandling. Dette gjelder også for søknader der flere institutter/fakulteter er involvert. Strategisk utdanningsutvalg ved UiT foreslår hvem som til slutt tildeles midler i juni-møtet etter at en komité utnevnt av Prorektor for utdanning har gjennomgått alle søknader. Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen og eventuelt gjort nødvendige endringer i budsjett og prosjektinnhold. SEFU er sekretariat for søknadsprosess og er ansvarlig for oppfølging av prosjektene.

Utdyping av de tematiske innretningene
Integrering av samiske og/eller kvensk kulturkompetanse i studieprogrammet eller utvikling av moduler som integrerer samisk og/eller kvensk kulturkompetanse

Både samisk og kvensk er offisielt anerkjent som regions- og minoritetsspråk i Norge og en vesentlig andel av Norges befolkning har samisk eller kvensk bakgrunn. Det er en viktig del av den norske kulturarven, og en del av Norges historie og identitet. For UiT er det som Norges og verdens nordligste universitet viktig å ta et ekstra ansvar for å sikre kunnskap, kompetanse og forståelse om kvenske og samiske forhold i samfunnet og i alle sektorer. Det er derfor ønskelig at det i studietilbud settes søkelys på integrering av samisk og/eller kvensk kulturkompetanse i sine utdanninger, og derfor inkluderes denne tematikken i årets utlysing.

Utvikling av undervisnings- og vurderingsformer for kompleks problemløsning

Den andre tematiske innretningen er knyttet til universitetets ønske om å bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene. Noen ganger står samfunnet overfor det som på engelsk kalles «wicked problems» (gjenstridige problem, jf. Språkrådet), det vil si, problemer som er komplekse, umedgjørlige og tilsynelatende uløselige. De preger hele samfunnet, er ikke eid av ett enkelt fagfelt og de kan ikke enkelt løses med dagens metoder og verktøy. Kunnskapsgrunnlaget kan være både mangelfullt og motsetningsfylt, der ulike fagfelt har forskjellige oppfatninger av situasjonen, og ulike meninger på hva som må prioriteres når det kommer til løsningsforslag. Problemet har ikke en sikker og velutprøvd løsning, og derfor må ulike tiltak prøves uten å vite konsekvensene. Disse konsekvensene kan være kostbare og irreversible, og kan utløse nye komplekse og gjenstridige utfordringer. Eksempler på slike gjenstridige problem, er Covid-19-pandemien, vedvarende fattigdom, økende grad av skolefravær og klimaendringer. Det holder ikke å lene seg på ny teknologi eller finne løsninger som forurenser mindre for å løse samfunnets mest krevende utfordringer. Det behøves en mer fundamental endring i måten vi gjør ting på, og man ser behovet for et bredere sett av kompetanser der tverr- og flerfaglighet og gode generiske ferdigheter vil være viktig.  UiT kan og bør gå foran i denne jobben, og derfor ønskes det under denne innretningen prosjekter som bidrar til utvikling av undervisnings- og vurderingsformer for slik kompleks problemløsning.

Integrering av bærekraft og/eller internasjonalisering i program- og læringsdesign

Utlysningens tredje og siste tematiske prioritering søker prosjekter som ønsker å integrere bærekraft og/eller internasjonalisering i program- og læringsdesign.

Kompetanse innen bærekraft kommer til å bli viktig fremover for å sikre en bærekraftig utvikling som sørger for at fremtidens generasjoner får dekt sine behov. Norsk næringsliv har imidlertid kritisk mangel på slik kompetanse i dag, ifølge NHO. UiT har dermed, som utdanningsinstitusjon, et ansvar i å utdanne mennesker med kompetanse innen bærekraft for å kunne dekke samfunnets behov i fremtiden. Derfor er det viktig at vi jobber for å integrere bærekraft i program- og læringsprogram, for å sørge for god tilgang til denne kompetansen i alle sektorer.

Et annet mulig verktøy man kan benytte seg av i jobben med å skape gode samfunnsborgere med relevant kompetanse, er internasjonalisering. Samfunnet påvirkes i større og større grad av den globale utviklingen, og interkulturell kompetanse og forståelse vil spille en viktig rolle når man skal definere fremtidens kompetansebehov. Studentutveksling er en side av saken, men man kan også få internasjonale impulser og perspektiv i eget hjemland. Dette kan for eksempel skje gjennom kontakt og samarbeid med innreisende utvekslingsstudenter, eller ved hjelp av teknologiske hjelpemidler. COIL (Collaborative Online International Learning) er et eksempel på en såkalt internasjonalisering hjemme.

Både internasjonal/interkulturell kompetanse og kompetanse innen bærekraft kommer til å bli viktig i fremtidens samfunn, og derfor ønskes prosjekter som søker å integrere en av eller begge disse aspektene i sine program- og læringsdesign.

Sist oppdatert: 01.03.2023

Prosjektetableringsstøtte Utdanning


Dersom du planlegger å søke ekstern finansiering for utviklingsprosjekter på utdanningsområdet, kan du søke om støtte til å etablere ditt prosjekt. Ordningen driftes av UiT-interne midler, og forvaltes av SEFU. Søknadsskjema fylles inn og levers via Nettskjema.

Dersom ønsket er å etablere et prosjekt under et av de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, anbefales det å søke å på HK-dirs PES-ordning spesifikt rettet mot dette, men på øvrige Erasmus+-tiltak, som for eksempel samarbeidspartnerskap, ønskes velkommen under denne ordningen. Dersom du er i tvil om ditt utdanningsprosjekt egner seg for UiTs interne PES-ordning, ta gjerne kontakt med Ingfrid Osen Fossbakk, seniorrådgiver i faggruppe for utdanningskvalitet, eller Kristina Svensen, rådgiver i faggruppe for utdanningskvalitet.

Søknadsfrist:
Løpende

Formål
PES-midlene på utdanningssiden skal bidra til å øke andelen søknader fra UiT på midler fra HK.-dir, Erasmus+ og andre eksterne aktører. Ordningen har som målsetning å motivere undervisere ved UiT til å uforme gode utdanningsprosjekt og stimulere til utvikling av nye og innovative undervisnings- og vurderingsformer ved UiT for å gi økt kvalitet i utdanningene og bedre og relevant læring for studentene. PES-midler gis også til søkere som ønsker ekstern finansiering for etablering av nye studietilbud. PES Utdanning skal bidra til å avlaste søkere fra UiT i forbindelse med utforming av prosjektforslag og søknadsskriving, både når det gjelder kostnader og tidsbruk, samt bidra til at kvaliteten på innsendte søknader på ekstern finansiering blir bedre.

Om utlysningen
Støtten fra PES Utdanning skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte søknader om ekstern finansiering. Ønsker du tilgang til PES-midler, må du derfor søke så tidlig som mulig, helst så snart et planlagt prosjekt begynner å ta form, og seinest samme dag fristen på midlene det skal søkes går ut. Sender du inn PES-søknaden til SEFU etter denne fristen, vil søknaden bli avvist. Støtten utbetales kun dersom arbeidet resulterer i et konkret prosjektforslag innen aktuell tidsfrist. Bevilgningen utløses etterskuddsvis. Regnskapsrapport fremlegges før midlene utbetales. Dersom søknaden ikke blir sendt inn, eller er ugyldig, må instituttet være forberedt på å dekke 100% av støttebeløpet.  

Hvem kan søke?
Alle undervisere og fagmiljø ved UiT som planlegger å søke eksterne midler for å utvikle utdanning kan søke prosjektetableringsstøtte. Det kan utarbeides søknader fra ett enkelt fagmiljø, eller fra flere forskjellige fagmiljø som har en felles idé som ikke er begrenset til ett konkret fagområde. Godkjenning fra alle involverte instituttledere må vedlegges søknaden for at PES-midler skal innvilges.

Hva kan det søkes støtte til?

 • Lønn og frikjøp for ansatte ved universitetet som tildeles PES i forbindelse med for eksempel søknadsskriving eller andre oppgaver knyttet til etablering av prosjektet
 • Reise- og møtekostnader for både søker og andre partnere i prosjektet
 • Midlene bør ikke benyttes til innkjøp av ekstern konsulenthjelp i forbindelse med selve søknadsskrivingen. 

Hvor mye støtte kan du få?
Ved UiT er det bestemt at man kan få utbetalt inntil NOK 50 000,- i prosjektetableringsstøtte til utdanningsprosjekt.

Vurderingskriterier

 • Har søkeren sendt inn de nødvendige opplysningene?
 • Er søknaden mottatt innen den aktuelle fristen?
 • Er det planlagte prosjektet i tråd med utlysningen det er aktuelt å søke på? Er prosjektet godkjent av alle involverte instituttledere?
Sist oppdatert: 03.03.2023

Her vil det komme en oversikt over eksterne finansieringsordninger som er relevante for utdanningsfeltet.

Sist oppdatert: 01.03.2023

UiT Norges arktiske universitets strategi, Eallju - Drivkraft i nord, gir retning for vår faglige virksomhet innen utdanning, forskning og innovasjon. Tiltaksplan for innovasjon og entrepenørskap konkretiserer strategien vår, og skal legge til rette for prioriteringer og aktiviteter som bidrar til at UiT oppfyller samfunnsoppdraget. Det er en målsetting at all offentlig finansiert forskning skal komme samfunnet til nytte, gjennom formidling, spredning av resultater og implementering av ny kunnskap. Virkemidlene under UiT Talent innovasjon er en del av tiltaksplanen for innovasjon og entreprenørskap, og inneholder fra 2023 innovasjonsstipend for master- og ph.d.-studenter, UiTs innovasjonsfond for ansatte og utlysning av 2-årige innovasjonsstillinger.
Innovasjonsstipend for master- og ph.d.-studenter


Mange forskningsarbeider som utføres i forbindelse med master-/ph.d.-arbeid, har et innovasjonspotensial som ved tilførsel av ekstra ressurser kan følges opp. UiTs innovasjonsstipend skal gi kandidaten tid og mulighet til å utvikle ideen videre til en potensiell innovasjon. Innovasjonsstipendet vil være viktig for å øke UiTs innovasjons- og entreprenørskapsaktivitet, samt utdanne studenter som bidrar til innovasjon og entreprenørskap. Ordningen kan også benyttes til å styrke FoU-samarbeidet med privat næringsliv og offentlig sektor. Innovasjonsstipendet skal ikke sees på som en forlengelse av master-/ph.d.-arbeid, men være noe som kommer i tillegg til dette. Fagmiljøene forplikter seg til å ivareta og følge opp kandidaten i prosjektperioden. Det tildeles to stipender per år.

Virkemiddelet er en del av UiT Talent og åpnes nå for søknader med søknadsfrist 14.04.2023 kl 13:00 (ECT). Søknad sendes til Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU) via Nettskjema. Har du/dere spørsmål så kan disse rettes til Inger Lin U. Ræder, seniorrådgiver i faggruppe for forskning og innovasjon, SEFU. 

Rammer for utlysningen i 2023 

For 2023 lyses det ut midler på til sammen 1 000 000 kr som skal fordeles på to stipender på inntil 500 000 kr totalt (inntil 6 måneder lønn) fra sentralt nivå tilknyttet oppfølging av innovasjons- og kommersialiseringsarbeid. Fakultet/institutt bidrar med dekning av øvrige kostnader inkl. stiller laboratorier/kontorplass til disposisjon for kandidaten.     

Selve stipendordningen 

 • Stipendrammen fra strategisk fond på inntil 500 000 kr totalt skal benyttes til finansiering av inntil 6 måneder lønn for ph.d.-/masterkandidat som har en idé de ønsker å videreutvikle til en potensiell innovasjon. 
 • Søknadstypen er åpen for finansiering av ulike typer innovasjoner (produktinnovasjon, prosessinnovasjon, tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon). Dette må det krysses av for i søknadsmalen. For produktinnovasjoner (og evt. prosessinnovasjoner) er søknadstypen åpen for tidligfase prosjekter (Proof-of-concept) før innsending av DOFI (Disclosure of invention). Det ligger ellers en forventning om at DOFI kan sendes inn i løpet av stipendperioden for denne type innovasjon.  
 • Det forutsettes at fakultet/institutt bidrar med dekning av alle øvrige kostnader og stiller laboratorier og kontorplass til disposisjon for kandidaten.   
 • Det forutsettes at fagmiljøet bidrar med egen tid til å bistå kandidaten i prosjektperioden.   
 • Ved innvilgelse av innovasjonsstipend vil søker bli ansatt ved det instituttet ved UiT der fagmiljøet hører til. Gjeldende regler for IPR er som for vitenskapelig ansatte ved UiT. 
 • Søknadsmal skal benyttes og søknaden skal leveres via nettskjema

Kriterier for å få tildelt innovasjonsstipend 

 • Kandidaten må være tilknyttet et institutt ved UiT. For masternivå må kandidaten ha innlevert sin masteroppgave innen 31. mai 2023 eller ha fullført utdanningen inntil 12 måneder før søknadsfristen. For ph.d.-nivå må kandidaten være under utdanning ved oppstart av stipendet. 
 • Ideen skal være basert på forskning utført ved UiT og må ha innovasjonspotensial. Det er en fordel om behovet/markedet for innovasjonen er identifisert.  
 • Sannsynligheten for å kunne realisere innovasjonen må være høy. Fagmiljø må prioritere veiledning og mentorering til kandidaten. Tilhørighet til et fagmiljø som kan vise til gode resultater innen innovasjon eller kan dokumentere tett og godt samarbeid med næringsliv/offentlig virksomheter vil være positivt.  
 • Stipendet skal bidra til realisering av innovasjonen, og gi kandidaten mulighet til å utvikle, konkretisere eller utvikle ideen videre.  
 • Nødvendig egeninnsats må foreligge fra institutt og/eller fakultet. Evt. ytterligere tillegg i egeninnsats fra fakultet/institutt som bidrar til forlengelse av stipendperioden utover 6 måneder må spesifiseres og vil telle positivt i vurderingen.  
 • Selve søknaden skal inneholde en beskrivelse av idéen, begrunnelse for hvorfor idéen og søker bør motta innovasjonsstipend, en beskrivelse av fagmiljø og tilgjengelig støtte fra institutt/fakultet og hvilke aktuelle finansieringskilder som det er tenkt å søke om for videreutvikling av ideen etter at stipendperioden er utløpt.   
 • Søknad må godkjennes av instituttleder. 

Søknadsmal og vedlegg 

Søknaden skal inneholde informasjon om søker, veileder og eventuelle andre involverte. Videre skal den inneholde en beskrivelse av ideen med avkrysning for innovasjonstype, en begrunnelse om hvorfor ideen og søker bør få innovasjonsstipend, spesifikasjon av og fagmiljø og en beskrivelse av tilgjengelig støtte fra institutt/fakultet. Søknadsmal skal benyttes og finnes her.

Søknaden skal i tillegg inneholde kandidatens CV, budsjett, og en bekreftelse om egeninnsats fra fakultet/institutt. Dersom det er innlevert en DOFI for ideen, skal også bekreftelse på innlevert DOFI vedlegges. Kandidater som ikke har levert masteroppgaven ved søknadstidspunktet må legge med en bekreftelse fra fakultet/institutt på at de skal levere innen 31.05.2023. 

Søknaden leveres via Nettskjema. Bare søknader levert via nettskjema vil bli godkjent. Søknadsfrist 14.04.2023 kl. 13:00 (ECT). Avklaring forventes i juni 2023. 

Søknadsbehandling 

Alle søknader må godkjennes av instituttledelse før de sendes til SEFU for saksbehandling. 

Strategisk utvalg for innovasjon (SUI) gjør rangeringen av søknadene og gir råd om hvilke prosjekter som skal finansieres, ved behov i samråd med relevante fagmiljø ved UiT og TTO.  Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen og prosjektavtale er inngått. SEFU er sekretariat for søknadsprosessen. En sluttrapport med beskrivelse av oppnådde resultater skal leveres til SEFU innen 2 måneder etter prosjektslutt. 

Sist oppdatert: 10.03.2023

Innovasjonsfond for ansatte


Det etableres et innovasjonsfond ved UiT som skal stimulere til økt antall innovasjoner blant ansatte. Fondet gir støtte til innovasjonsideer ved UiT, og åpnes nå for søknader. Det vil kunne innvilges støtte innenfor tre ulike kategorier (forprosjekter, hovedprosjekter og forsterkningsmidler). Virkemiddelet er søknadsbasert.

Søknad leveres via Nettskjema.  Søknadsmaler skal benyttes. 

Kontaktpersoner:  

Inger Lin U. Ræder, seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon, SEFU  

Elisabeth Blix Bakkelund, seniorrådgiver faggruppe forskning og innovasjon, SEFU

Søknadsmaler 

Malen for hovedprosjekter har tatt utgangspunkt i malen fra NFR for verifiseringsprosjekter. Malen for forprosjekter er en noe forenklet versjon av denne. Søknader om forsterkningsmidler må legge ved den eksterne søknaden og evalueringsrapporten. 

Mal for forprosjekt

Mal for hovedprosjekt

Sist oppdatert: 20.04.2023

Forprosjekter vil kunne støtte ulike typer innovasjon og skal fange opp gode ideer fra fagmiljøene. Forprosjekter skal støtte tidlig-fase ideutvikling slik at du kan sjekke om ideen er levedyktig (for eksempel Proof-of-concept før innsending av DOFI og for kartlegging av tjenestebehov). Prosjektene kan ha en varighet på maksimalt 6 måneder og det kan søkes om støtte på inntil 100 000 NOK. Type innovasjon spesifiseres i søknadsskjemaet (produktinnovasjon, prosessinnovasjon, tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, annet). Søknaden må godkjennes av fakultet/institutt. Det er forventet at prosjektet skal kunne bidra til innlevering av DOFI eller avklaring av samfunnsnytten. 

Totalramme: 500 000 NOK  

Søknadsfrist: Løpende, innenfor totalrammen 

Søknadskrav: 

 • Søker må være vitenskapelig ansatt ved UiT (gjerne i team med studenter).  
 • Prosjektet må være pre-start-up, ikke knyttet til eksisterende bedrift.  
 • Søknader må være institusjonelt forankret, et fakultet/institutt ved UiT må støtte prosjektet, og skal være prosjektansvarlig for søknaden.  

Vurderingskriterier: 

Forskning og innovasjon 

 • Forskningsresultater. I hvilken grad er forskningsgrunnlaget redegjort for, hvem står bak forskningen, hva er nytt og hvorfor er dette viktig? 
 • Innovasjonsgrad. I hvilken grad er behovet eller problemet som skal løses på en ny eller bedre måte beskrevet og hva er forskjellig ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art)? 

Virkninger og effekter 

 • Verdiforslag og samfunnsnytte. Beskriver verdien av innovasjonen for den tiltenkte sluttbrukeren. I hvilken grad beskrives viktige samfunnsutfordringer som prosjektet vil kunne bidra til å løse? 
 • Planer for deling av kunnskap. I hvilken grad er planene for deling av kunnskap og anvendelse av forskningsresultater redegjort for? 

Gjennomføring 

 • Prosjektplan. I hvilken grad redegjør prosjektet for hva som skal gjøres, hvorfor aktivitetene er viktig, hva som ansees som suksessfullt utfall og hva resultatene vil utløse? I hvilken grad presenterer prosjektet en realistisk gjennomføringsplan med milepæler og tilhørende aktiviteter? 
 • Ledelse, gruppe og ekspertise. I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre dette prosjektet? I hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (partnere, kunder, interessenter, investorer, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?  

Hva kan søkes om støtte til: 

 • Lønnskostnader for nødvendige aktiviteter til konseptutvikling  
 • Konsulenttjenester, kjøp av FoU tjenester    
 • Materialer   

Evt. andre kostnader må spesifiseres i søknad og godkjennes før bruk. 

Hva dekkes IKKE: Grunnforskning, utviklingskostnader for eksisterende bedrifter, utvikling og markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, kommunikasjonsaktiviteter.  

Søknadsbehandling: Behandles løpende innenfor totalrammen. Det er en administrativ behandling av søknadene, ved behov i samråd med relevante fagmiljø ved UiT og TTO. Besluttes av nivå 1 v/prorektor for forskning og utvikling.      

Sluttrapport: Prosjektleder er ansvarlig for implementering og sluttrapportering.   

Mal for forprosjekt

Sist oppdatert: 18.04.2023

Hovedprosjekt kan ha en varighet på maksimalt 18 måneder og det kan søkes om støtte på inntil 375 000 NOK.  Tildelingen vil i tillegg utløse midler til støtte fra Norinnova AS på inntil 200 000 NOK. Denne søknadstypen er i første omgang rettet mot kommersialiseringsprosjekter og krever innlevert DOFI og en godkjenning fra fakultet/institutt.  

Totalramme: 1 500 000 NOK 

Søknadsfrist: 15.05.2023 kl 13:00 CET 

Søknadskrav:  

 • Søker må være vitenskapelig ansatt ved UiT (gjerne i team med studenter).  
 • Prosjektet må være basert på DOFI levert til UiT. Bekreftelse på innlevert DOFI må legges ved. 
 • Prosjektet må være pre-start-up, ikke knyttet til eksisterende bedrift.  
 • Søknader må være institusjonelt forankret, et fakultet/institutt ved UiT må støtte prosjektet og skal være prosjektansvarlig for søknaden.  

Vurderingskriterier: Vurderingskriteriene for hovedprosjekter er de samme som Forskningsrådets vurderingskriterier for verifiseringsprosjekter. 

Hva kan søkes om støtte til: 

 • Lønnskostnader for nødvendige aktiviteter til ideutvikling   
 • Konsulenttjenester, kjøp av FoU tjenester 
 • Materialer 

Evt. andre kostnader må spesifiseres i søknad og godkjennes før bruk.    

Hva dekkes IKKE: Grunnforskning, utviklingskostnader for eksisterende bedrifter, utvikling og markedsføring av eksisterende produkter og tjenester, kommunikasjonsaktiviteter.   

Søknadsbehandling:  Søknadene vil bli forhåndsrangert av et utvalg bestående av representanter fra UiT og Norinnova. Strategisk utvalg for innovasjon (SUI) vil deretter gi råd om innstilling, og beslutning tas av nivå 1 v/prorektor forskning og utvikling. Årlig søknadsfrist.          

Sluttrapport: Prosjektleder er ansvarlig for faglige leveranser og for å levere sluttrapport på prosjektet. Rapporten skal inkludere hvordan midlene har blitt brukt og en kort oppsummering av status for milepæler.   

Mal for hovedprosjekt

Sist oppdatert: 07.06.2023

UiT ønsker å bidra til økt innovasjonsaktivitet ved å bidra med forsterkningsmidler til viktige innovasjonsprosjekter. Midlene skal brukes i tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på det eksternt finansierte prosjektet, men skal ikke være en delfinansiering til det eksternt finansierte prosjektet.  

Totalramme: Totale midler i fondet innen denne kategorien vil være på minimum 1 MNOK. Beløpet kan bli høyere, avhengig av antall innvilgede prosjekter i de andre kategoriene. Støttebeløpet vil vurderes ut fra størrelsen på det eksternt finansierte prosjektet, behovet for forsterkning og tilgjengelige midler i fondet. 

Søknadsfrist: 10.11.2023, 13:00 CET 

Søknadskrav: 

 • Pågående UiT-ledede prosjekter som har oppnådd kvalifisering- eller verifiseringsprosjekt i Forskningsrådet eller innovasjonsprosjekter i Horisont Europa der UiT er prosjektleder/koordinator (ERC PoC, EIC Pathfinder, EIC Transition og EIT KIC Actions) kan søke om forsterkningsmidler. 
 • PI må være vitenskapelig ansatt ved UiT og støtten skal gå til prosjekt ved UiT. 

Vurderingskriterier: rangering vil gjøres basert på den eksterne evalueringen og behovet for forsterkning.  

Søknadsbehandling: Aktuelle prosjekter som oppnår ekstern finansiering, må søke støtten innen fristen 10. november 2023. SEFU behandler søknadene, og beslutning tas av nivå 1 v/prorektor forskning og utvikling.  

Hva kan støttes: Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på det eksternt finansierte prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er finansiert.  

Hva dekkes IKKE: støtten kan ikke benyttes som egenandel i søknadene. 

Sist oppdatert: 25.04.2023

Innovasjonsstillinger


UiT startet i 2019 en ordning med tildeling av 2-årige innovasjonsstillinger for å videreutvikle ideer som har et stort innovativt potensiale. Denne ordningen videreføres under UiT Talent. Neste utlysning kommer høsten 2023.

Sist oppdatert: 22.02.2023

Innovasjonslaboratorier


Virkemiddelet er under detaljering, og vil introduseres i 2024.

Sist oppdatert: 24.04.2023

Entreprenørskapsfond for studenter


Dette virkemiddelet vil bli introdusert i 2024. Formålet med fondet er å hjelpe ideer videre og søkere må vise til konkrete tiltak/aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Ofte vil dette være aktiviteter relatert til utvikling av ide, prototyping, undersøkelser og testing av markedsbehov m.m.Penger kan ikke gå til lønn. 

Sist oppdatert: 24.04.2023