Romfysikk, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Romfysikk, sivilingeniør - master

Varighet: 5 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du lyst til å være med på oppskytning av raketter? Vil du være med på å utforske det ukjente i atmosfæren?

Sivilingeniører i romfysikk bidrar til å gi oss en forståelse av hvordan prosesser i atmosfæren påvirker oss i hverdagen, og hvorfor nordlyset oppstår slik det gjør. Gjennom studiet kan du blant annet jobbe med oppskytningskampanjer sammen med studenter fra resten av verden.

 

 

 

 

 

Spørsmål om studiet
Marit Hillestad.jpg
Hillestad, Marit

Studiekonsulent / Administrasjon


Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående, og introduserer deg for programmering og statistikk.

Det første semesteret besøker du Andøya Space Center, hvor du får høre foredrag fra bedrifter og forskningsmiljøer som er relevant for deg og du får vite mer om hva studiet handler om.

I løpet av studiet kommer du til å være gjennom forskjellige aspekter ved romforskning:

 • Ionosfærisk- og romværfysikk og romplasma
 • Meteorer, kosmisk støv og plasma
 • Radar- og sensorteknikker
 • Rakett- og romobservasjoner

Store deler av romfysikkforskningen ved UiT dreier seg om det nære verdensrommet over polområdene. Radar- og sensorteknikker, optiske observasjoner, måleinstrumenter på raketter og laboratorieeksperimenter på prosesser relatert til nordlyset er felt som du kan spesialisere deg i. Sammen med forskerne på UiT kan du jobbe på rakettprogram sammen med Andøya Space Center, eller med observasjonsprosjekter fra Svalbard.

Du kan ta en teoretiske retning med sikte på å jobbe med å skaffe ny kunnskap om fysiske prosesser i atmosfæren eller verdensrommet. Alternativt kan du jobbe med praktiske problemer knyttet til utvikling av instrumenter som brukes til å gjøre romrelaterte målinger fra bakken eller i rommet. Du kan også arbeide med data som instrumenter på raketter og satellitter leverer fra rommet.

Masteroppgaven kan inneholde arbeid på laboratorium, felt eller ren teori, avhengig av hva som blir ditt interessefelt.

Kunnskaper - Kandidaten:

 • har solid kunnskap i matematikk og fysikk som gir grunnlag for forståelsen av romfysikk og romteknologi
 • har solid kunnskap innenfor problemstillinger relatert til romfysikk og romteknologi, samt spesialisert innsikt i et avgrenset område
 • har særlig kunnskap om fysikken i den øvre atmosfære og det nære verdensrom
 • har inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor romfysikk
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets metoder og nyere resultater fra den internasjonale forskningen på området

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan analysere romfysiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdenes teorier, metoder og resultater fra nyere forskning
 • kan integrere ny kunnskap og samtidig vurdere dens begrensninger, tvetydighet og ufullstendighet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor romfysikk eller romteknologi I tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen romfysikk og/eller romteknologi

Generell kompetanse - Kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten
 • kan arbeide selvstendig og i grupper med praktisk og teoretisk løsning av problemer innen romfysikk og romteknologi
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser innenfor naturvitenskap og teknologi

I studiet jobber du med komplekse problemer innenfor fysikk, matematikk og programmering med fordypning i romfysikk. Etter endt studiet kan du jobbe med:

 • Sensor- og instrumentutvikling
 • Statistiske/numerisk analyse
 • Analyse av prosesser i atmosfæren
 • Rakett- og romforskning
 • Applikasjons- og systemutvikling
 • IT
 • Teknologi og innovasjon

Opptakskrav

For opptak til masterstudiet i teknologi kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1(SIVING).

Søkere med bestått ett-årig forkurs for ingeniørutdanning fyller de spesielle opptakskravene og er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. UiT Norges arktiske universitet tilbyr forkurs for ingeniørutdanning og realfagskurs.

Kvote

Studiet er uten adgangsregulering og åpent for alle kvalifiserte søkere.

Krav til realkompetanse

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Frist

Studieprogrammet har opptak hver høst med søknadsfrist 15.april. Søknaden sendes elektronisk til Samordna opptak.

Søknadskoden er 186 814. For å kunne søke gjennom Samordna opptak trenger du elektronisk ID. Husk at du må skaffe deg nødvendige koder eller kort i god tid før søknadsfristen.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av tidligere utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt opp som student på studieprogrammet.

Undervisning

Studie har ukentlig undervisning og øvelser i alle emner. Undervisningen foregår ved UIT i Tromsø.

Emnene i studieprogrammet har ulike undervisningsformer som forelesninger og gruppeøvelser. Emner kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

Eksamen

I hvert emne det en avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av emnene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet i emneplan for hvert enkelt emne i studieprogrammet.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet. Praksis skal være godkjent før uttak av masteroppgave.

Undervisning

Studieprogrammet er norsk, og undervisningsen i de fleste emnene de første årene er på norsk. For å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk, og for å integrere internasjonale studenter, vil det gradvis bli mer undervisning på engelsk.

Pensumbøkene er oftest skrevet på engelsk.

Eksamen

I emner hvor undervisningen er på norsk, vil også eksamen være på norsk. I emner hvor undervisningen er på engelsk vil det være mulig å besvare eksamen på norsk/skandinavisk. I spesialiseringsemner må besvarelsen være på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteteter i hele verden. Studiet har avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia.

Studiet har fagspesifikke avtaler med University of Umeå i Sverige og University of Saskatchewan i Kanada.

Et opphold ved Universitetessenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig etter femte semester. For mer informasjon om utveksling, les her.