Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Barnevernets arbeid med undersøkelser

Ifølge Lov om barneverntjenester har barneverntjenesten plikt til å undersøke en melding hvis det er rimelig grunn til å anta at det foreligger grunnlag for tiltak. Dette forskningsprosjektet er unikt i norsk sammenheng. Det er det første som studerer sentrale kjennetegn ved de innledende fasene av en barnevernssak basert på et så omfattende kvantitativt datamateriale med et supplerende kvalitativt materiale. 

Det har vært mulig å trekke et tilfeldig utvalg saker og på den måten få et mer representativt utvalg av sensitiv informasjon fra meldings- og undersøkelsessaker enn det som er vanlig i studier av barnevernets praksis. Samlet har det gitt anledning til å anvende avanserte statistiske metoder for å analysere komplekse sammenhenger. De kvantitative analysene er supplert med flere kvalitative datakilder. Det gir et design som metodologisk gjør det mulig å belyse prosjektets problemstillinger fra ulike innfallsvinkler

Vi studerte sammenhenger mellom kjennetegn ved barna og deres familier, tematisk innhold i meldingene og undersøkelsene og aktiviteter i gjennomføringen av undersøkelsene. Dette viser hvilken betydning de har enkeltvis og samlet for om en undersøkelse ender med helleggelse eller hjelpetiltak.

Les rapporten