Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Fagsystem

Internasjonalt finnes det flere fagsystem for barnevernundersøkelser. Den britiske Assessment Framework modellen, er den som har vært lengst i bruk og som det finnes mest forskning på og erfaringer med. I Sverige og Danmark har man utviklet egne varianter av denne. I Norge har Kvellomalen vært brukt.

Felles for disse fagsystemene er at de tre hovedområdene som gjøres gjenstand for undersøkelse i en barnevernsak illustreres ved en trekantmodell. Trekantmodellen brukes som utgangspunkt for å kategorisere ulike saksforhold relatert til henholdsvis barnets helse og utvikling, foreldrenes omsorgsutøvelse og belastninger i familie og miljø.  Disse hovedområdene har utspring i en økologisk forståelse av barns behov og utvikling. Sentralt i denne modellen er at barnets utvikling ses som et resultat av samspill mellom faktorer knyttet til barnet selv og barnets utviklingsmessige behov, foreldrenes omsorgskompetanse og forhold i familie og nærmiljø.

Les mer om vår evaluering av den norske Kvellomalen:

Se rapporten.