Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Kunnskapsstatus

Det ble i 2016 utarbeidet en oversikt og oppsummering av innholdet i inernational forskningslitteratur som omhandler barnevernundersøkelser.

Oppsummeringen er inndelt i fire hovedtema. Disse er (i) erfaringer med bruk av utredningsmaler, (ii) risikovurderinger, (iii) brukernes erfaringer med barnevernundersøkelser og (iv) forhold som har betydning for barnevernets beslutninger etter en undersøkelse.

Samlet sett gir ikke forskningslitteraturen entydige konklusjoner om hvilke forhold som har størst betydning for utfallet av en barnevernsundersøkelse. Det er imidlertid indikasjoner på at forkjeller i terskler for henleggelse av en sak er bedre forklart av kjennetegn ved barnevernsorganisasjonen enn ved kjennetegn ved sosialarbeideren.

Det ble identifisert kunnskapshull på viktige områder:

·      Beskrivelse av om bruk av forskjellige undersøkelsesmetoder fører til at det fattes andre eller bedre beslutninger.

·      Beskrivelse av barns perspektiv på barnevernets undersøkelsesarbeid.

·      Hvilken betydning familiens etnisitet har for barnevernets undersøkelsesarbeid i Norge.

·      Hvilke saksopplysninger det norske barnevernet innhenter og tillegger mest vekt når saker konkluderes.

Les hele rapporten