Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Terskel for å undersøke meldinger til barnevernet

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding skal man snarest og senet innen en uke ta stilling til om en meldings skal undersøkes eller om den kan henlegges uten ytterligere undersøkelse. Meldingsarbeid betegner den aktivitet som foregår i barnevernet denne første uka og inntil en beslutning om å undersøke eller henlegge saken er tatt.

Meldinger til barnevernet inneholder mange ulike typer bekymringer. Vi har i denne studien kategorisert disse og knyttet kategoriene til de tre hovedområdene i økologisk utviklingsteori;  bekymringer for barnets utvikling og behov, bekymringer for foreldres omsorgsutøvelse og bekymringer for forhold knyttet til familie og nærmiljø.

Meldinger kan kategoriseres i fire hovedtyper:

  1. Meldinger som referer til episodiske hendelser med ulike typer vold, overgrep, rus og kriminalitet.
  2. Meldinger om symptomer på vansker hos barnet som knyttes til mangler ved foreldres oppdragelse.
  3. Meldinger om psykiske problemer og konflikter i familien som går ut over barnet.
  4. Meldinger med bekymring for ulike sosioøkonomiske forhold som går ut over foreldrenes omsorg for barnet.

 

Figur: Innholdet i meldinger til barnevernet. Tallene i parentes viser forekomst i prosent.

De aller fleste (82,3%) meldinger til barnevernet i Norge blir undersøkt. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene.

Vi har undersøkt hvordan kjennetegn ved barnet og familien, innholdet i meldingen, arbeid med meldingen og organisatoriske forhold påvirker terskler for å undersøke meldinger.

Les rapporten