Barnevernets undersøkelsesarbeid

fra bekymring til beslutning

Foto: Lightfield/ Mostphotos

Barn og foreldres medvirkning i en barnevernundersøkelse

Barns rett til medvirkning i beslutninger som gjelder deres liv er nedfelt i FNs barnekonvensjon av 1989 (artikkel 12) og ble innlemmet i barnevernloven i 2003. Det har også før denne tid vært en intensjon at barn skal snakkes med og høres i sin egen sak. Forskning har vist at barns deltakelse har vært vanskelig å gjennomføre, og at det har vært behov for både mer kunnskap og bedre metoder for å oppnå dette.

Å bli undersøkt av barnevernet er for mange en invaderende og skremmende opplevelse, men det kan også innebære håp om at de skal få den hjelpen de trenger for å bedre en vanskelig livssituasjon. Denne studien bidrar med mer kunnskap om barn og foreldres medvirkning i barnevernets beslutninger generelt og i undersøkelsesarbeidet spesielt, slik at medvirkning kan ivaretas best mulig.

Les rapporten