Luftfartsvitenskap - master

Varighet: 3 År

Luftfartsvitenskap - master

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Dette er en profesjonsrettet utdanning for flygere med fokus på teknologi og operasjonell sikkerhet i luftfart. Studiet er utviklet i samarbeid med viktige aktører i luftfartsbransjen.

Spørsmål om studiet

Bengt Svendsen

PhD-kandidat Luftfart/Seksjonssjef - Luftfartsfag


Trine Lydersen.jpg
Lydersen, Trine

Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS


Lisbeth Klausen

Rådgiver


Vegard Nergård

Professor


Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for piloter som er i arbeid. Studiet er tverrfaglig og vil belyse luftfartspsykologi, luftfartsteknologi, trening og læring, ledelse og organisering. Fokuset på klimautfordringene knyttet til luftfart vil belyses. Studiet fokuserer også på den økende bruken av droner. Målet er å gi studentene en overbyggende og helhetlig innsikt i de utfordringene som dagens og fremtidens luftfartsoperasjoner vil måtte håndtere.

Du vil lære mer om teknologi og sikkerhet i en operativ kontekst. Det vil være særlig fokus på utfordringer knyttet til luftfart i polare strøk. Det er ingen tvil om at operasjon av fly og helikopter i polare strøk er utfordrende og stiller høye krav til pilotenes ferdigheter, teknologiske løsninger, kompetanse, ledelse og organisering.

Det forventes mer luftfart i nord som følge av økt næringsaktivitet. Luftfarten har en sentral rolle i nord, både i form av rednings- og helsetjeneste, beredskap, miljøovervåking og øvrig logistikk.

Studiets hovedfokus er:

  • Luftfartsoperasjoner og utfordringer knyttet til luftfart i polare strøk
  • Sikkerhet
  • Interaksjon mellom menneske, teknologi og organisasjon, herunder styringer av prosesser og ledelse av mennesker

Studiet skal gi deg inngående kunnskap om teorier, metoder og verktøy som er nødvendig for å forstå, analysere og vurdere operativ sikkerhet og ledelse i luftfart. Videre skal du tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å bedre effektiviteten og sikkerheten av luftfartsoperasjoner generelt, og med særlig fokus på arktiske strøk.

Studiet vil kvalifisere deg til ulike stillinger i flyselskaper og andre deler av luftfartsbransjen eller operative næringer som krever kompetanse innen sikkerhet, risiko, lederskap, styring, organisering og beredskap. Relevante lederstillinger innenfor flyselskap vil være flygesjef, sjefspilot, treningssjef og sjefsinstruktør. Studiet vil også kunne kvalifisere deg til stillinger som sikkerhetsansvarlig, teknisk leder og kvalitetssansvarlig, samt stillinger i offentlige organer som luftfartstilsyn, direktorater og departementer.

Opptak krever bachelorgrad i luftfartsfag (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Andre bachelorgrader som kvalifiserer for opptak må ha en spesialiseringskomponent på minimum 80 studiepoeng i CPL, ATPL, MPL. For å bli tatt opp på studieprogrammet må karaktersnittet fra bachelorprogrammet være minimum C.

Institutt for teknologi og sikkerhet vil oppnevne en opptakskomite, som vil bestå av en vitenskapelig tilsatt, en administrativt tilsatt og en student. Komiteen vil gjøre en kvalitativ vurdering av søknadene, og fatter vedtak om opptak. Søkerne rangeres etter bestemmelsene i forskrift om opptak til studier ved UiT § 13.

Mangler du bachelorgrad og ønsker å kvalifisere deg for opptak til masterprogrammet kan lese mer om vårt kvalifiseringsprogram.

Trafikflyghögskolan ved Lunds universitet tilbyr også kvalifiseringstilbud for trafikkflygere uten bachelorgrad. Les mer om dette her.

Studiet har 15 studieplasser.

Studiets pedagogiske grunntanke og undervisningsform tar hensyn til at en stor del av målgruppa består av operativt personell. Studiet legger vekt på at studentene skal ta aktiv del i læringsprosessen.

Studiet vil benytte ulike vurderingsmetoder som gruppe- og samarbeidsoppgaver, prosjektoppgaver, skriftlig og muntlig eksamen. Noen emner vil ha en kombinasjon av ulike vurderingsformer. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig i emnebeskrivelsene.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kan gi grunnlag for opptak på Phd-program.

Andre studier du kanskje vil like

...
Luftfartsfag - bachelor

Har du lyst å fly? Sjekk Norges eneste offentlig finaniserte pilotutdanning, med et fokus på flyoppl...

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du