høst 2023
FLY-3006 Teorier om sikkerhet, sikkerhetsstyringssystem og operativ sikkerhet i luftfarten - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forhold knyttet til sikkerhetskultur endrer seg konstant i tråd med teknologi, menneskelige og organisatoriske endringer i luftfartsbransjen.

For at studentene skal kunne imøtekomme sikkerhetsutfordringene vil følgende områder bli belyst;

 • Sikkerhetskultur, med bestanddeler som informasjon, fleksibilitet, rapportering, erfaringslæring/debriefing og just culture.
 • Sikkerhetsstyringssystemer; EASA regimets «Safety management system» (SMS), bestående av elementer som sikkerhetspolicy og sikkerhetsmål, safety risk management, (root cause analysis mv.), safety assurance/safety promotion.
 • Lederskap (management) og organisatoriske aspekter relatert til ovenstående hovedtema inklusiv teamstrukturer.
 • Fagforeningenes særlige rolle i relasjon til regeletterlevelse (compliance) og flysikkerhet (samlet compliance og sikkerthets kultur/ just culture).

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har inngående kunnskap om hvordan en kan strukturere, forbedre og optimalisere bruken av ulike typer rapporteringssystemer, herunder redskaper for å innføre "just culture" i hierarkiske organisasjoner.
 • har inngående forståelse for sikkerhetsstyringssystemer, SMS-teori, og modeller etablert i ICAO og EASA reguleringer (herunder blant annet OPS AMC1 ORO.GEN.200)

Ferdigheter:

Studenten

 • er i stand til å identifisere kritiske suksessfaktorer for i etablering, vedlikehold og kontinuerlig utvikling av sikkerhetskultur.
 • er i stand til å styre farer og risiko i henhold til SMS-konseptet, ved å bruke det som en praktisk verktøykasse i ulike luftfartsrelaterte case-studier.

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan anvende overblikk og innsikt i emnet til å analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter til å fremme flysikkerheten på generelt og spesifikt nivå.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.11.2023 09:00 (Utlevering)
30.11.2023 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk individuell innleveringsoppgave. Oppgaven blir utlevert på første samling. Det gis veiledning på innleveringsoppgaven.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3006
 • Tidligere år og semester for dette emnet