høst 2024
FLY-3006 Safety - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forhold knyttet til sikkerhet og sikkerhetskultur endrer seg konstant i tråd med teknologi, menneskelige og organisatoriske endringer i luftfartsbransjen.

For at studentene skal kunne imøtekomme sikkerhetsutfordringene vil følgende områder bli belyst;

 • Sikkerhetskultur, med bestanddeler som informasjon, fleksibilitet, rapportering, erfaringslæring/debriefing og just culture.
 • Sikkerhetsstyringssystemer; EASA regimets «Safety management system» (SMS), bestående av elementer som sikkerhetspolicy og sikkerhetsmål, safety risk management, (root cause analysis mv.), safety assurance/safety promotion.
 • Ledelse, styring og organisatoriske aspekter relatert til sikkerhet.
 • Fagforeningenes særlige rolle i relasjon til regeletterlevelse (compliance) og flysikkerhet (samlet compliance og sikkerthetskultur/ just culture).
 • Sikkerhetsutfordringer knyttet til luftfartsoperasjoner i polare strøk.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har inngående kunnskap om hvordan en kan strukturere, forbedre og optimalisere bruken av ulike typer rapporteringssystemer, herunder redskaper for å innføre "just culture" i hierarkiske organisasjoner.
 • har inngående forståelse for sikkerhetsstyringssystemer, SMS-teori, og modeller etablert i ICAO og EASA reguleringer (herunder blant annet OPS AMC1 ORO.GEN.200)
 • har inngående kunnskap om nøkkelfaktorer og utfordringer knyttet til å fly og operere i polare strøk.
 • har oversikt over regulativ rammeverk og sentrale myndighetsorganer knyttet til luftfartssikkerhet.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan identifisere kritiske suksessfaktorer for i etablering, vedlikehold og kontinuerlig utvikling av sikkerhetskultur.
 • kan håndtere risiko i henhold til SMS-konseptet, ved å bruke det som en praktisk verktøykasse i ulike luftfartsrelaterte case-studier.
 • forstår og kan analysere og implementere relevante tiltak for å skape robuste flyoperative miljø.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • har både overblikk og innsikt i sikkerhetstematikk, og kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets begreper.
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon for å styrke sikkerhetsarbeidet i luftfart og andre operative næringer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 12.11.2024 09:00 (Utlevering)
26.11.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil åtte obligatoriske, individuelle refleksjonsoppgaver.

Oppgavene blir utlevert på første samling, og må være godkjent for å kunne ta eksamen. Det gis veiledning på oppgavene.


Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3006
 • Tidligere år og semester for dette emnet