Skriv ut Lukk vindu


 

Luftfartsvitenskap - master

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i luftfartsvitenskap
Opptakskrav:Bachelorgrad med minimum 110 studiepoeng fordypning i luftfartsfag i tillegg til sivilt trafikkflygersertifikat
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:4030

Beskrivelse av studiet

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for piloter som er i arbeid. Studiet er tverrfaglig og vil belyse luftfartspsykologi, luftfartsteknologi, trening og læring, ledelse og organisering. Fokuset på bærekraft og utfordringene knyttet til grønn luftfart vil belyses. Studiet fokuserer også på den økende bruken av droner. Målet er å gi studentene en overbyggende og helhetlig innsikt i de utfordringene som dagens og fremtidens luftfartsoperasjoner vil måtte håndtere.

Du vil lære mer om teknologi og sikkerhet i en operativ kontekst. Programmet har fokus på utfordringer knyttet til luftfart i polare strøk. Operasjon av fly og helikopter i polare strøk er utfordrende og stiller høye krav til pilotenes ferdigheter og kompetanse. De teknologiske løsningene og kompetanse til ledelse og organisering må likeledes holde høy standard.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FLY-3002 Luftartsteknologi og bærekraftig luftfart - 10 stp. FLY-3006 Teorier om sikkerhet, sikkerhetsstyringssystem og operativ sikkerhet i luftfarten - 10 stp.
2. sem. (vår) FLY-3003 Human factors - 10 stp. SVF-3210 Vitenskapelig prosjektdesign og skriveteknikk - 10 stp.
3. sem. (høst) STA-3301 Applied statistical methods and data analysis - 10 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) FLY-3930 Masteroppgave i luftfartsvitenskap - 30 stp.

Hva lærer du?

Det forventes mer luftfart i nord som følge av økt næringsaktivitet. Luftfarten har en sentral rolle i nord, både i form av rednings- og helsetjeneste, beredskap, miljøovervåking og øvrig logistikk.

Studiets hovedfokus er:

Studiet skal gi deg inngående kunnskap om teorier, metoder og verktøy som er nødvendig for å forstå, analysere og vurdere operativ sikkerhet og ledelse i luftfart. Videre skal du tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å bedre effektiviteten og sikkerheten av luftfartsoperasjoner generelt, og med særlig fokus på arktiske strøk.


Undervisning og eksamen

Studiets pedagogiske grunntanke og undervisningsform tar hensyn til at en stor del av målgruppa består av operativt personell. Studiet legger vekt på at studentene skal ta aktiv del i læringsprosessen.

Studiet vil benytte ulike vurderingsmetoder som gruppe- og samarbeidsoppgaver, prosjektoppgaver, skriftlig og muntlig eksamen. Noen emner vil ha en kombinasjon av ulike vurderingsformer. Mer detaljert informasjon er tilgjengelig i emnebeskrivelsene.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Jobbmuligheter

Studiet vil kvalifisere deg til ulike stillinger i flyselskaper og andre deler av luftfartsbransjen eller operative næringer som krever kompetanse innen sikkerhet, risiko, lederskap, styring, organisering og beredskap. Relevante lederstillinger innenfor flyselskap vil være flygesjef, sjefspilot, treningssjef og sjefsinstruktør. Studiet vil også kunne kvalifisere deg til stillinger som sikkerhetsansvarlig, teknisk leder og kvalitetssansvarlig, samt stillinger i offentlige organer som luftfartstilsyn, direktorater og departementer.

Videre studier

Studiet kan gi grunnlag for opptak på Phd-program.