høst 2024
FLY-3930 Masteroppgave i luftfartsvitenskap - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som skal ta for seg et tema knyttet til luftfart. Masteroppgaven skrives som hovedregel individuelt, men det åpnes for at inntil to studenter kan skrive oppgaven sammen.

Oppgaven kan være enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Tema og problemstilling skal være knyttet til luftfart.

Prosjektbeskrivelse for oppgaven må være godkjent av emneansvarlig.


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har spesialkunnskap om masteroppgavens tema og problemstilling.
 • har inngående kunnskap om relevant faglitteratur og teori.
 • har inngående kunnskap om hvordan en utarbeider en presis, forskbar problemstilling.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan gjøre begrunnede valg av ulike teorier og metoder og kan reflektere rundt valg og relevans for forskningsprosjektet.
 • kan gjennomføre systematiske analyser basert på eget eller foreliggende materiale.
 • kan systematisere, planlegge og gjennomføre et forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige kriterier og forskningsetiske normer.
 • kan reflektere og forholde seg kritisk til bruk av ulike informasjonskilder på forskningsfeltet.

Generell kompetanse:

Studenten ...

 • kan ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre komplekse arbeidsoppgaver.
 • kan formidle resultater av egen og andres forskning.
 • kan gjennomføre et prosjekt innen en avgrenset tidsperiode.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av individuell veiledning og kollektive prosjekt/veieldningsseminar. Det inngår to obligatoriske prosjekter/veiledningsseminarer i skriveperioden. Studentene skal legge frem oppgavene sine for medstudenter og fagpersoner knyttet til studieprogrammet.

Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 1 Timer A–E, stryk F
Oppgave 19.08.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgave som kan skrives individuelt eller i gruppe på to personer.

Det er to årlige innleveringsfrister: 1. juni i vårsemesteret og 15. desember i høstsemesteret.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Avsluttende eksamen er en individuell muntlig eksamen, som innledes med at kandidaten holder en presentasjon av masteroppgaven for eksamenskommisjonen og eventuelt andre interesserte. Muntlig eksamen er justerende på oppgavekarakteren, dvs. en karakter opp eller ned. Det gis en samlet vurdering til slutt basert på oppgave og muntlig eksamen. Kandidaten opplyses ikke om oppgavekarakteren før muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Kun hvis masteroppgaven bedømmes til F (ikke bestått), kan den leveres på nytt i revidert form. Frist for innlevering av revidert oppgave er seks uker fra resultatet gjøres tilgjengelig.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FLY-3930
 • Tidligere år og semester for dette emnet