høst 2024
TEK-2008 Bærekraftig transportteknologi - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse samt matematikk R1 (S1 + S2) og R2 og Fysikk 1 (HING).

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnet vil gi en innføring i temaer knyttet til teknologi for bærekraftige transportsystemer på land, til havs og i luften. Hovedfokus vil være på miljøvennlig teknologi, men studentene vill også få en innføring i bærekraftig transport fra et økonomisk og samfunnsmessig perspektiv. I emnet vil både utfordringer og muligheter bli diskutert.

Følgende temaer vil dekkes:

 • Grønne energibærere og drivstoff, inkludert elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
 • Muliggjørende teknologi, inkludert elektriske og hybride motorer, batterier og brenselceller.
 • Infrastruktur for energitilgjengelighet, inkludert ladenettverk og transportsystemer for elektrisitet, hydrogen og biodrivstoff.
 • Miljø- og klimapåvirkning og miljørisiko fra forskjellige typer transportmidler.
 • Innovasjon og teknologitrender relatert til bærekraftig transport.
 • Regelverk, rammevilkår, målsetning og tilrettelegging for bærekraftige transportløsninger.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører, TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

 • har inngående kunnskap om teknologiske løsninger for bærekraftig transport på land, sjø og i luften, samt hvilke muligheter og utfordringer disse har.
 • kan sammenligne forskjellige transportmidler fra et bærekraftperspektiv.

Ferdigheter

Studenten …

 • kan innhente, analysere og kritisk reflektere over relevant informasjon fra forskjellige kilder, for eksempel faglitteratur, vitenskapelig publikasjoner og offentlige rapporter.
 • kan diskutere, analysere og utvikle strategier for hvordan teknologiutvikling kan bidra til mer bærekraftige transportsystemer.

Generell kompetanse

Studenten …

 • kan analysere relevante faglige problemstillinger innen bærekraft og transport.
 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner muntlig og i skrift, og delta i faglige diskusjoner.
 • kan bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser for bærekraftige transportløsninger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil være en kombinasjon av ca. 36 timer forelesninger, øvingstimer og eget arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En obligatorisk gruppeoppgave (maks 3 studenter per gruppe) med muntlig presentasjon og skriftlig innlevering.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-2008
 • Tidligere år og semester for dette emnet