vår 2024
FLY-3003 Human factors - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt masterstudenter i luftfartsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FLY-6304 Anvendt Human factors og luftfartspsykologi 10 stp

Innhold

 • Det er menneskelig å gjøre feil, men ved å forstå underliggende psykologiske mekanismer knyttet til feil kan en forhindre at feil gjentas. Det å forhindre menneskelige feil og styrke menneskelig yteevne er et kjerneanliggende i luftfart.

Emnet fokuserer på hvordan kunnskap om styrker og svakheter ved menneskelig kognisjon, fysiologi og atferd kan anvendes for å planlegge operasjoner, systemer og arbeidsmiljø hvor mennesker kan operere sikkert og effektivt. Studentene får kunnskap om relevante teorier knyttet til menneskelig yteevne og sikkerhet, både individuelt, i gruppe og i en organisasjon.


Hva lærer du

Ved fullført og bestått emne har studenten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevante teorier og begreper knyttet til menneskelig ytelse i luftfart.
 • har inngående kunnskap om modeller knyttet til informasjonsprosessering, slik som persepsjon, hukommelse, situasjonsforståelse og beslutningstaking.
 • har inngående innsikt og forståelse om utfordringer knyttet til stress og stressorer, utmattelse (fatigue) og søvn, arbeidsbelastning og mental helse samt hvordan dette er knyttet til luftfartsoperasjoner i polare strøk.
 • har kunnskap om forhold knyttet til samhandling mellom mennesker, slik som kommunikasjon, samarbeid, beslutningstaking i grupper og Crew Resource Management (CRM), samt hvordan dette påvirker sikkerhet.
 • har kunnskap om individuelle forskjeller i kognisjon og personlighet, særlig knyttet til seleksjonsprosesser og relevansen og gyldigheten av de metoder som brukes til seleksjon i luftfart.
 • Har kunnskap om automatisering og utfordringer knyttet til samspillet mellom menneske og maskin.

Ferdigheter:

Studenten

 • kan identifisere og analysere utfordringer knyttet til human factors i luftfartsoperasjoner og foreslå tiltak som bidrar til økt sikkerhet.
 • Er i stand til å kritisk evaluere forskningsfunn og forskningsmetoder med relevans for human factors i luftfartsoperasjoner, og kan anvende forskningsfunn i praksisfeltet.
 • kan identifisere og utforme relevante problemstillinger og forskningsprosjekt som bidra til kunnskapsutvikling innen human factors faget.

Generellkompetanse:

Studenten...

 • Er i stand til å reflektere over og vurdere relevansen av ulike vitenskapelige perspektiver og teorier innen luftfart.
 • Er i stand til å analyse hvordan enkeltindivider påvirker, og bli påvirket av, sine omgivelser og hvordan dette påvirker sikkerhet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning bestående av to undervisningssamlinger, som hver varer i to dager.

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppeoppgaver og studentpresentasjoner.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Utlevering)
04.06.2024 14:00 (Innlevering)
2 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det obligatoriske arbeidskravet har en gyldighet på to semester.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet