Idrettsvitenskap - master

CAMPUS: Alta

Har du lyst til å bidra til idrettsfagets utvikling, har du en forskerspire i magen og ønsker å fordype deg i noe du brenner for?

Da er masterstudiet i idrettsvitenskap noe for deg.

Studiet har fokus på forskning og går mer i dybden på fagets tradisjoner, nytenkning, metoder og bruk av analytiske verktøy. Gjennom et selvstendig forskningsprosjekt, masteroppgaven, lærer du å utvikle, formulere, gjennomføre og løse vitenskaplige problemstillinger på et høyt nivå. Det å formidle analyser og resultat på en faglig god måte er også en del av en masterutdannelse.

Fakta
Varighet:2 År
Studiested: Alta
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i idrettsvitenskap
Opptakskrav:Bachelorgrad i idrett og friluftsliv.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:9531
Søk studiet

Studiet skal gi en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket og gi en solid samfunnsforståelse av idrett.

Studiet består av to fordypningsemner, det ene har fokus på kroppsbruk i fritidssammenheng og i et helseperspektiv, det andre temaet har fokus på "opplevelse".

Studiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til idrettsvitenskaplig forskning og kjennskap til forskningsstatus innen aktuelle samfunnsvitenskapelige fagområder.

Studentene får faglig kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning, foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider og erfaring i å arbeide selvstendig og kritisk med forskning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
IDR-3922
Læring, opplevelse og natur 10 stp
3. sem (høst)
Masteroppgave (30 stp)
4. sem (vår)
Masteroppgave (30 stp)

Kunnskap:

 • Ha fordypet sin kunnskap innenfor fagområdet idrettsvitenskap
 • Ha spesialisert kunnskap innen selvvalgt(e) tema(er) i fagemnene og i masteroppgaven
 • Ha inngående kunnskap om generelle og fagspesifikke aspekter omkring vitenskapelige prosesser og metoder
 • Kunne anvende eller overføre kunnskap til nye områder innen idrett og friluftsliv

Ferdigheter

 • Kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med problemstillinger innenfor fagområdet
 • Kunne anvende og videreutvikle relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte
 • Kunne analysere og kritisk reflektere over ulike kilder og uttale seg gjennom faglige vurderinger og resonnementer
 • Kunne gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt
 • Kunne kritisk lese og vurdere faglige kilder og delta i aktuelle diskusjoner for å bidre til fagets utvikling

Generell kompetanse

 • Kunne at stilling til, reflektere over og diskutere fagrelevante problemstillinger
 • Fra et forskningsetisk ståsted, ha et reflektert forhold til faglige problemstillinger og interessemotsetninger
 • Kunne utvide og anvende kunnskaper og ferdigheter på andre tilstøtende samfunnsområder som for eksempel folkehelse.
 • Forstå fagområdenes terminologi og uttrykksformer for å kunne redegjøre for og representere fagene i både lokale, nasjonale og internasjonale samfunnsdebatter

Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til studiet.

For opptak til master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre. Det tas opp 15 studenter.

Studiet gjennomføres samlingsbasert med fire ukesamlinger i høstsemesteret og fire ukesamlinger i vårsemesteret. I tillegg vil studiet i vårsemesteret avsluttes med en eksamensdag. Mellom samlingene gis nettstøttet skolering og veiledning.

All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk.

Studiet gir et godt grunnlag for idretts- og friluftslivsfaglige stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse, og bakgrunn for å søke på faglige stillinger ved høgskoler og universitet.
Master i idrettsvitenskap kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).


Kontakt
ØyvindGranerud.jpg

Granerud, Øivind


Universitetslektor
Telefon: 784 50213 Mobil: 97086745 oivind.granerud@uit.no

MajaKMathinsen.jpg

Mathisen, Maja Kristine


Førstekonsulent
Telefon: 784 50228 maja.k.mathisen@uit.no


Skip to main content