vår 2024
IDR-3922 Natur, opplevelse og læring - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne av søkere som oppfyller opptakskrav til Master i idrettsvitenskap.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C .

Søkerkode 9371.


Innhold

 • Forskning innen natur, opplevelse og læring
 • Teorier og konsepter innen natur, opplevelse og læring
 • Opplevelse som fenomen og som didaktisk og analytisk begrep
 • Naturfilosofi, natur og landskap som analytiske begreper

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå aktuelle læringsteorier og ulike dimensjoner av læring.
 • Forstå ulike natursyn, landskap og naturforståelser.
 • Innsikt i samspill kultur, natur, samfunn og mennesket i Arktis og nordområdene.
 • Redegjøre for anvendelse av naturen som lærings-, helse- og dannelsesarena.

Ferdighet

 • Analysere og vurdere kritisk tekster om natur, opplevelse og læring.
 • Analysere og vurdere kritisk tekster om fenomenologi, natursyn og naturfilosofi.
 • Drøfte sammenheng opplevelse, kropp, kultur og læring.

Generell kompetanse

 • Delta reflektert i samtaler om natur, opplevelse og læring.
 • Reflektere over og kritisk diskutere «det moderne opplevelses-samfunn».
 • Føre en kritisk diskusjon om naturen som lærings-, helse- og dannelsesarena.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen vil foreligge på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes ved arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.05.2024 14:00 (Innlevering) 0 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av selvvalgt problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Tekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fordypning i et selvvalgt eller gitt tema. Arbeidskrav er å lage en problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa, etterfulgt av diskusjoner. Dette arbeidskravet skal følges opp med en lengere utarbeidet tekst. Presentasjonen og tekst vurderes til godkjent/ ikke godkjent, og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3922
 • Tidligere år og semester for dette emnet