høst 2024
IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1 - 15 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.

Søknadskode 9371.


Innhold

 • Vitenskapsfilosofi og historie
 • Ontologi og epistemologi
 • Kjennetegn ved samfunnsvitenskap og naturvitenskap
 • Kjennetegn ved kvalitative og kvantitativ forskning
 • Forskningsetikk
 • Paradigmer og ulike former for vitenskapskritikk
 • Forståelses- og forklaringsformer innenfor samfunns- og naturvitenskapelig idrettsforskning

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Redegjøre for grunnleggende vitenskapshistorie og vitenskapsfilosofi
 • Redegjøre for ulike vitenskapelige tilnærmingsmåter
 • Kunne relatere og diskutere ulike vitenskapelige tilnærminger til fagfeltet idrett

Ferdigheter

 • Kristisk lese og forstå ulike vitenskapsteoretiske tekster
 • Utarbeide vitenskapsteoretiske betraktninger

Generell kompetanse

 • Utvikle et reflektert og kritisk vitenskapsteoretisk syn
 • Reflektere over ulike etiske aspekter ved vitenskapelig tenkemåte
 • Delta i vitenskapsteoretiske diskusjoner, relatert til fagfeltet idrett

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan skje på engelsk. En del av pensumlitteraturen kan foreligge på engelsk.

Undervisning

Læring foregår ved tilrettelagt og lærerstyrt undervisning og mer selvstendig faglig arbeid. Fra starten forutsettes det mye egenarbeid, relatert mot utforming og utvikling av masteroppgaven.

Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsoppgavene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 13.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon for studentgruppa Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt eller gitt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som presenteres for studentgruppa. Presentasjonen etterfølges av en diskusjon som ledes av studenten(e).

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig oppgave. Innlevering av en skriftlig vitenskapsteoretisk eller metodologisk redegjørelse og drøfting av et selvvalgt tema innen forskningsområdene idrett, friluftsliv eller kroppsøving.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: IDR-3910
 • Tidligere år og semester for dette emnet