høst 2024
IDR-3901 Masteroppgave idrett - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1, IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse, IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon, IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2, IDR-3922 Natur, opplevelse og læring

Innhold

Individuell masteroppgave innen selvvalgt tema.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kunne lese, analysere og kritisk vurdere ulike teorier for å formulere faglige resonnementer.
 • Kunne kritisk vurdere hvordan teori utvikles innen samfunnsfelt der idrett, friluftsliv og kroppsøving har stor betydning.

Ferdigheter

 • Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på relevante idrettsvitenskapelige forskningsområder.
 • Kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen profesjonsutøvelse basert på kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.

Generell kompetanse

 • Kunne analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende idrett, friluftsliv og kroppsøving.
 • Kunne anvende ulike teorier i diskusjon og formidling av problemstillinger om idrettsvitenskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan foregå på engelsk. Masteroppgaven kan kan leveres på norsk og engelsk.

Undervisning

Undervisning

Studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig arbeid under veiledning. Studentene oppfordres til å knytte oppgaven til pågående forskning. I den forbindelse vil faglærere foreslå aktuelle tema for masteroppgaver. Valg av problemstilling for masteroppgaven og starten på oppgaveprosessen bør skje i slutten av vårsemesteret første studieår.

Hver student har krav på å motta inntill 25 timer veiledning.

Mot slutten av siste semester og etter innlevering av masteroppgaven arrangeres det et formidlingsseminar, der den enkelte student presenterer sitt masterprosjekt.

Organisering og arbeidsformer

I denne delen av studiet skal studenten selvstendig og i samarbeid med veileder arbeide med å planlegge, gjennomføre og rapportere fra sitt masterprosjekt. Idrettshøgskolen skal ha felles samlingspunkter for masterstudentene i oppgavefasen.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppesamling med veiledning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det vil bli gjennomført 2 gruppesamlinger med veiledning. Deltakelse og framlegg er obligatorisk for å kunne levere masteroppgaven

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven er en individuell oppgave. To eller flere kan derfor ikke levere inn en masteroppgave sammen. Dette utelukker imidlertid ikke at studenter kan benytte deler av samme datagrunnlag fra større fellesprosjekter. Dersom oppgaven inngår som en del av et større prosjekt, skal dette prosjektet beskrives. Det skal gå klart frem hvilken del av prosjektet masterstudenten har hatt ansvaret for, hva studenten selv har utført, og hvilke data som er stilt til rådighet fra andre medarbeidere. De utvalgene som er gjort og de metodene som er brukt for å samle inn og behandle egne og medarbeidernes data skal beskrives i detalj.

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk, og har normalt et omfang på rundt 70 sider. Linjeavstand:1,5.

Masteroppgaven kan alternativt leveres som en vitenskapelig artikkel. Artikkelen kan skrives på norsk eller engelsk. I tillegg til artikkelen skal masterstudenten skrive utfyllende om kunnskapsgrunnlag, teori og metode på 15-30 sider (linjeavstand 1.5). Denne kan skrives på norsk eller engelsk og inneholde den samme dokumentasjon av egen innsats og bruk av andres data som det som kreves av en vanlig masteroppgave.

Utformingen av oppgaven/artikkelen og litteraturhenvisningene må være i overensstemmelse med retningslinjer for vitenskapelige artikler.

Levering av masteroppgave kan skje to ganger i løpet av et studieår, normalt i mai og desember. Det benyttes bokstavkarakter (A-F).


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: IDR-3901
 • Tidligere år og semester for dette emnet