vår 2024
IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2 - 15 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne for søkere som oppfyller opptakskrav til Master idrettsvitenskap. Søkerkode 9371.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.


Innhold

 • Samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter
 • Naturvitenskapelige tilnærmingsmåter
 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder
 • Bruk av databehandlingsverktøy
 • Fra forskningsskisse til eget masterprosjekt

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Vurdere kritisk egen forskning innen temaområdet, på det nivå som arbeidet med en masteroppgave krever.
 • Redegjøre for kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • Kunnskap om planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt.

Ferdigheter

 • Anvende relevante tilnærmingsmåter, metoder og teknikker som er aktuelle for å skrive en masteroppgave.
 • Utarbeide en prosjektbeskrivelse for masterarbeidet.
 • Anvende vitenskapelige metoder.
 • Anvende og tolke statistiske analyser.
 • Beherske bruk av databehandlingsverktøy.

Generell kompetanse

 • Analysere og tolke forskningsartikler.
 • Skrive en vitenskapelig forskningsartikkel.
 • Anvende vitenskapelige forskningsmetoder på eget forskningsarbeid innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe undervisning kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består hovedsakelig av seminar og kollokviearbeid, hvor generell metodekunnskap relateres og konkretiseres til arbeidet med eget masterprosjekt. Det forventes at studentene jobber om lag 375 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 03.06.2024 08:00
40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av en prosjektbeskrivelse som kan ligge til grunn for masteroppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal presentere en selvvalgt problemstilling, redegjøre for relevante teorier og skissere aktuelle metodiske tilnærminger. Prosjektbeskrivelsen vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen med varighet på ca. 45 minutter med utgangspunkt i egen, godkjent prosjektbeskrivelse. Studentene får fem minutter i starten av eksamen til å presentere sitt prosjekt. Etter denne fortsetter muntlig eksaminasjon der studenten blir prøvd i metodisk kunnskap.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: IDR-3920
 • Tidligere år og semester for dette emnet