Skriv ut Lukk vindu


 

Idrettsvitenskap - master

Fakta

Varighet:2 År
Studiepoeng:120
Gradsnavn:Master i idrettsvitenskap
Opptakskrav:Opptaksgrunnlag til studiet er fullført bachelorutdanning i idrett eller friluftsliv ved UiT Norges arktiske universitet. Bachelorutdanning fra andre høgskoler/universiteter eller cand.mag. utdanning med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer også til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til studiet. For opptak til master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:9531

Beskrivelse av studiet

Det to-årige studiet skal gi en dypere forståelse av idrett som fenomen, uttrykks- og aktivitetsform og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket. Gjennom en selvstendig mastergradsoppgave skal studentene lære å utvikle, formulere, gjennomføre og løse idrettsvitenskapelige problemstillinger.

Studiet består av fordypningsemner, vitenskapsteoretiske og metodiske emner og mastergradsoppgaven. Studentene skal utvikle kompetanse som setter dem i stand til selv å utføre forskning, foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider. De vil også opparbeide seg erfaring i å arbeide selvstendig og kritisk med forskning.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon - 10 stp. IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1 - 15 stp. IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse - 10 stp.
2. sem. (vår) IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2 - 15 stp. IDR-3922 Natur, opplevelse og læring - 10 stp.
3. sem. (høst) IDR-3901 Masteroppgave idrett - 60 stp.
4. sem. (vår)

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

Studiet gjennomføres samlingsbasert med fire ukesamlinger i høstsemesteret og fire ukesamlinger i vårsemesteret. Samlingene er i Alta, Tromsø og en digital hvert semester. I forbindelse med masteroppgaven 2. studieår gjennomføres det digitale dagssamlinger med veiledning. Mellom samlingene tilbys nettstøttede oppgaver og veiledning.

Rammer og opplysninger om pensumlitteratur fremgår av emneplanene. Pensum vil foreligge for de enkelte emnene ved semesterstart.

Studiet har både skriftlige og muntlige eksamener. Vurderingsformer er beskrevet i de ulike emneplaner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Utveksling

Gjennom Idrettshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet sitt samarbeid med utenlandske universiteter og høgskoler kan studenter etter avtale ta enkelte emner eller skrive masteroppgave ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner.

Jobbmuligheter

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er viktige deler av lokal, nasjonal og internasjonal kultur. Masterstudiet skal gi høy kompetanse innen idrettsvitenskapelige problemstillinger.

Læringsutbyttet som kandidaten erverver seg gjennom studiet gir kompetanse som er viktig for arbeid innen idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og helse.

Videre studier

Master i idrettsvitenskap kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).