høst 2024
IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C .

Søknadskode 9371


Innhold

Dette emnet kombinerer akademisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap og ferdighet i metoder for innsamling, analyse og formidling av data relatert til fysisk aktivitet og prestasjon hos mennesker. Emnet skal utvikle forståelse for kunnskapsgrunnlaget for analyse av idrettsprestasjoner og fysisk aktivitet.

I dette emnet gjennomgås:

 • Vitenskapelig grunnlag for fysiologiske og psykologiske egenskaper
 • Vitenskapelige grunnlag for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og folkehelse
 • Anvendelse av teknologisk måleutstyr i lab og felt og metoder for måling av bevegelse og prestasjon
 • Analyse, bearbeidelse og presentasjon av resultat

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kunne velge hensiktsmessige analyse- og målemetoder, måleutstyr og protokoller
 • Redegjøre for det vitenskapelige grunnlaget for fysiologiske, biomekaniske og psykologiske målemetoder
 • Tolke, forstå og iverksette kunnskapsbaserte tiltak basert på fysiologiske og psykologiske målinger
 • Forstå betydningen av kalibrering og validering av måleutstyr

Ferdigheter

 • Anvende målemetoder av fysisk aktivet og prestasjon i lab og felt, og analysere disse med hensiktsmessige metoder.
 • Anvende metodologisk, fysiologisk, psykologisk og biomekanisk kunnskap for å oppnå valide målinger
 • Bearbeide og formidle analyser og tolkninger av innsamlet data.

Generell kompetanse

 • Drøfte, reflektere og kritisk vurdere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet med utgangspunkt i vitenskapelig arbeid
 • Kritisk kunne vurdere fagkunnskap og målemetoder ut fra målgruppe
 • Reflektere over og begrunne valg av måle- og analysemetoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, lab- og feltarbeid, veiledning og gruppe- og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å analysere og vurdere testresultater. IKT står sentralt i emnet. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

En skriftlig tekst som gjør rede for det vitenskapelige grunnlaget bak valg av en tenkt målemetode innenfor emnets innhold. Studenten kan selv velge målemetode og målgruppe. Teksten skal formidles muntlig til medstudenter, og vurderes til godkjent/ ikke godkjent.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig innlevering av en skriftlig tekst (10-12 sider) som omfatter fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor emnets innhold. Teksten skal gjøre rede for hvordan den valgte problemstillingen kan gjennomføres metodisk (hvordan måle, analysere og presentere forventede resultater). Studenten kan selv velge fokus og målgruppe.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3914
 • Tidligere år og semester for dette emnet