høst 2024
IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne av søkere som oppfyller opptakskrav til master Idrettsvitenskap.

Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C.

Søknadskode 9371


Innhold

Idrett, friluftsliv og helserelaterte aktiviteter er viktige samtidsfenomener som er formet av ulike sosiale og kulturelle faktorer. Dette kurset gir en omfattende innføring og innsikt i sosiologiske emner som er relevante for studiet av idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

I dette emnet gjennomgås:

 • Idretts-, friluftslivs- og helsesosiologi
 • Sosial ulikhet.
 • Kroppens sosiologi
 • Diskurser om kjønn, etnisitet og rasisme
 • Sosiologiske perspektiver på trender, innovasjon, teknologi og bærekraft innen idretts- og fritidsarenaer
 • Sosiologiske og organisatoriske perspektiver på toppidrett og mosjonsidrett
 • Sosilogiske perspektiver på avvikende praksiser

Hva lærer du

Kunnskap

 • Ha inngående viten om sosiologiske forklaringer, teorier, konsepter, metoder og empiriske innsikter innen idrett, friluftsliv og helse.
 • Kunne kritisk reflektere over og diskutere ulike sosiologiske aspekter av idrett, friluftsliv og helserelaterte aktiviteter
 • Kunne kritisk presentere og skrive om ulike sosiologiske aspekter innen idrett, friluftsliv og helserelaterte aktiviteter

Ferdigheter

 • Analysere og kritisk vurdere utsagn, tekster og diskusjoner innen idretts, friluftsliv- og helsesosiologi.
 • Kunne anvende relevante sosiologiske forklaringer, teorier, begreper og metoder og empiriske innsikter for å analysere og beskrive aktive fritidstilbud
 • Øke evnen til refleksjon over betydningen av teori- og begrepsdannelse i forskningsprosessen

Generell kompetanse

 • Utvikle en dyp forståelse av de kontekstuelle faktorene som former folks interesse og engasjement i ulike typer idretter, friluftslivspraksiser og helserelaterte aktiviteter
 • Forstå hvordan man kan integrere sosiologiske forklaringer, teorier, metoder og empirisk innsikt, og diskutere problemstillinger knyttet til sport, friluftsliv og helse
 • Redegjøre for betydningen av sport, friluftsliv og helse-relaterte aktiviteter i det moderne samfunnet
 • Delta reflektert og kritisk i samfunnsdebatter om sport, friluftsliv and helse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan skje på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil hovedsakelig foregå som forelesning og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å lese, analysere og framlegge relevante tekster og artikler. IKT brukes i arbeid og diskusjoner mellom samlingene. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 06.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell vitenskapelig tekst Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fordypning i en selvvalgt problemstilling innenfor ovennevnte innhold som leveres som en individuell vitenskapelig tekst. Teksten skal leses av en medstudent som skal kommentere og åpne for refleksjoner og diskusjon. For å få godkjent arbeidskrav må man ha kommentert på en tekst og selv fått sin tekst vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig innlevering av en vitenskapelig tekst med en selvvalgt eller gitt forskningsspørsmål/problemstilling.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-3912
 • Tidligere år og semester for dette emnet