Datateknikk, ingeniør (nettbasert) - bachelor

STUDIESTED: Narvik
data.jpg

Studiet i datateknikk ved IVT-fakultetet gir deg en bred utdanning innen datateknologi. Du har muligheten til å velge faglige profiler innen spillprogrammering, internett-teknologi og e-helseteknologi.
Som dataingeniør skal du kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne teknologi. Du skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer, administrere nettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor Ingeniør - Datateknikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 078
Søk studiet

Møt dataingeniøren


Datateknikk er en 3-årig ingeniørutdanning, og ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i ingeniørfag - datateknikk. Studiet har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler inne spillprogrammering, internett-teknologi og e-helseteknologi

Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. De skal også ha den nødvendige teoretiske basis for raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap, nye metoder og ny datateknologi.

Kunnskaper

K1

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt og fordypning i dataingeniørfaget med fokus på programvareutvikling og systemdrift innen ett av områdene dataspill og spillprogrammering, internett- og webapplikasjoner eller informasjonssikkerhet og mobil helseteknologi. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om

 • algoritmer og datastrukturer
 • databaser
 • programvareutvikling på mobilteknologi
 • nettverksprogrammering og web-utvikling
 • operativsystemer og tjenestedrift
 • datakommunikasjon og sikkerhet

Videre har kandidaten kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, modellering og om testing. Kandidaten har også kunnskap om operativsystemer, datakommunikasjon og datanettverk, oppbygging av datamaskiner og operativsystemer.

Sentrale kunnskaper inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns ¿ og økonomifag og hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger. Dette omfatter blant annet kunnskaper i statistikk og beregningsorientert programmering av matematikk.

K3

Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.

K4

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5

Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

 

Ferdigheter

F1

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2

Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å

 • bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare
 • utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk
 • teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare
 • anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, operativsystemer, systemprogramvare og nettverk
 • utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer

F3

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.

F4

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

 

Generell kompetanse

G1

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2

Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser

G3

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger

Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (HING) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, har vi tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø.

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Datateknikk via Y-vei klikk her for å se disse.

Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Arbeidsformer

Det benyttes mange forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Generelt kan det nevnes at alle emner har sine ressurser tilgjengelig på nett via Learning Management System (It's learning) og at det vil være et antall samlinger ved UiT i Narvik. Hvor mange samlinger bestemmes av emnet. I utgangspunktet legges det opp til 2 samlinger som har 3 dagers varighet. Samlinger er frivillige med mindre innholdet i emner dikterer obligatorisk arbeid som laboratorier, tester eller eksamener, rollespill eller annet hvor det da må påregnes oppmøte. Blant de undervisningsteknikker som benyttes kan vi nevne:

Opptak av lyd/bilde fra digital tavleundervisning, synkron og asynkron nettbasert undervisning, nettbasert gruppearbeid, nettmøter med emneansvarlig og/eller studenter i gruppearbeid. Videre vil det være veiledning og oppfølging av studenter gjennom flere mulige teknologier som webmøter, chat, ePost etc. Hvilken teknologi som kommer til anvendelse er noe avhengig av emnet. Det vil publiseres ved kursstart hvilke teknikker som kommer til anvendelse i det enkelte emne. Noen av de verktøy som benyttes er Adobe Connect, Skype for business, Mediasite m.fl.

klikk her for mer informasjon.

 

Vurderingsformer

De fleste vurderingsformer benyttes, avhengig av det som er best egnet for et gitt emne. I emner som er overveiende praktisk rettet benyttes obligatoriske øvinger og flervalgstester som enten er godkjent/ikke godkjent eller som karaktergrunnlag. I overveiende teoretiske emner benyttes vanligvis skriftlig eksamen, enten som skoleeksamen eller som hjemmeeksamen. I et stort antall emner benyttes det også mappevurdering hvor innholdet i mappen kan være av elementer som allerede nevnt eller i kombinasjoner.

IKT griper inn i alle deler av samfunnet, og det er behov for dataingeniører "på begge sider av bordet", det vil si både på produksjons- og forbrukersiden.

Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og eHelse
Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i et større bedrift. Du vil garantert komme i berøring med internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.

Drift
Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub'er, routere, servere etc) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.

Konsulentvirksomhet
Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.

Support /salg
Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Etter endt bachelorstudium med tillegg (valgfag) av matematikk 3 og fysikk 2 kan man søke opptak til 2-årig Master i Teknologi innen Data/IT (Computer Science) ved UiT i Narvik.


Bli student ved UiT!For spørsmål om studiet
Har du spørsmål om opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
Mail: opptak@uit.no

For spørsmål om studiet:
Universitetslektor Arild Steen
Tlf 76966201
Mail: arild.steen@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
Mail: postmottak@uit.no