Idrettsvitenskap - master

Varighet: 2 År

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen
Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Idrettsvitenskap - master

Varighet: 2 År

Studiested
Alta
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du lyst til å bidra til idrettsfagets utvikling, har du en forskerspire i magen og ønsker å fordype deg i noe du brenner for?

Da er masterstudiet i idrettsvitenskap noe for deg.

Studiet har fokus på forskning og går mer i dybden på fagets tradisjoner, nytenkning, metoder og bruk av analytiske verktøy. Gjennom et selvstendig forskningsprosjekt, masteroppgaven, lærer du å utvikle, formulere, gjennomføre og løse vitenskaplige problemstillinger på et høyt nivå.

Spørsmål om studiet
UnniJansen.jpg
Jansen, Unni Ch.

Seniorkonsulent, Idrettshøgskolen


Studiet skal gi en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen, idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket og gi en solid samfunnsforståelse av idrett.

Studiet består av tre fordypningsemner, vitenskapsteoretiske og metodiske emner og mastergradsoppgaven. Studentene får faglig kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning, foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider og erfaring i å arbeide selvstendig og kritisk med forskning.

Studiet gir innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til idrettsvitenskaplig forskning og kjennskap til forskningsstatus innen aktuelle samfunnsvitenskapelige fagområder.

Studentene får faglig kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning, foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider og erfaring i å arbeide selvstendig og kritisk med forskning.

Kunnskap

 • Ha fordypet sin kunnskap innenfor fagområdet idrettsvitenskap.
 • Ha spesialisert kunnskap innen selvvalgt(e) tema(er) i fagemnene og i master-oppgaven.
 • Ha inngående kunnskap om generelle og fagspesifikke aspekter omkring vitenskapelige prosesser og metoder.
 • Kunne anvende eller overføre kunnskap til nye områder innen idrett og friluftsliv.

 

Ferdigheter

 • Mestre selvstendig og i samarbeid med andre med problemstillinger innenfor fagområdet.
 • Anvende og videreutvikle relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte.
 • Analysere og kritisk reflektere over ulike kilder og uttale seg gjennom faglige vurderinger og resonnementer.
 • Gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Kritisk lese og vurdere faglige kilder og delta i aktuelle faglige diskurser for å bidra til fagets utvikling.

 

Generell kompetanse

 • Ta stilling til, reflektere over og diskutere fagrelevante problemstillinger.
 • Fra et forskningsetisk ståsted ha et reflektert forhold til faglige problemstillinger og interessemotsetninger.
 • Utvide og anvende kunnskaper og ferdigheter på andre tilstøtende samfunns-områder som for eksempel folkehelse.
 • Forstå fagområdenes terminologi og uttrykksformer for å kunne redegjøre for og representere fagene i både lokale, nasjonale og internasjonale samfunnsdebatter.

Studiet gir et godt grunnlag for arbeid innen folkehelse, idretts- og friluftslivsfaglige stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse og grunnlag for å søke på faglige stillinger ved høgskoler og universitet.

Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til studiet.

For opptak til master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i faglig fordypning i bachelorgraden (90 sp.) må være C (eller 2,7) eller bedre.Studiet er adgangsbegrenset og det tas opp 15 studenter .

Mastergrad i idrettsvitenskap er et 2-årig studium på 120 studiepoeng. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide minimum 40 timer i uken med studiene, inkludert forelesninger, seminarer og selvstudium.

 

Studiet gjennomføres samlingsbasert med fire ukesamlinger i høstsemesteret og fire ukesamlinger i vårsemesteret. En til to samlinger vil kunne gjennomføres i Tromsø avhengig av studentenes bosted. I forbindelse med masteroppgaven 2. studieår gjennomføres det tre gruppesamlinger med veiledning. Mellom samlingene gis nettstøttet undervisning og veiledning. All seminarvirksomhet og veiledning er obligatorisk.

Norsk.

Master i idrettsvitenskap kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).

Idrettsvitenskap