Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
COLOURBOX3342851-Barn-og-forstørrelsesglass.jpg

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagelærerutdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg et godt faglig fundament og viktige praktiske ferdigheter for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage.

Utdanningen er en heltidsutdanning med samlingsbasert undervisning (om lag 10-12 samlinger pr studieår).

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor Barnehagelærer
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 132
Søk studiet

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir, gjennom undervisning og praksis, blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?

 • Teori og praksis er tett koblet sammen
 • Praksisopplæring hvert semester og samarbeid med våre 6 universitetsbarnehager
 • Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste)

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkning (4. semester), fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Den samlingsbaserte utdanningen er for deg som ønsker å følge undervisning samlingsbasert (om lag 10-12 samlinger pr studieår, i tillegg kommer praksis). Legg merke til at det fortsatt er en heltidsutdanning.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
35 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
40 dager praksis i barnehage
BLU-1213S Språk, tekst og matematikk
eller
5. semester
Fordypningsemne/Internasjonalt semester (30 stp)
15 dager praksis i barnehage
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse som omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøving.

Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere kandidaten til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring (jf. Rammeplan for Barnehagelærerutdanning).

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha kunnskaper, forståelse, ferdigheter og kompetanse innenfor samtlige fagområder i barnehagen. Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
 • Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

 

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

 

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper.

 

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet.

 

Overflytting:
Ved søknad om opptak til 2. eller 3. studieår søker du ordinært via Samordna opptak. Ved innvilget opptak søkes det deretter om innpassing av tidligere utdanning (dokumentert ved karakterutskrift, praksisvurdering og studieplan).
Søknadsfrist: 15. april (det er ikke mulig å innvilge overflytting midt i et studieår).
Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.
Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen.

Andre studieår vil minimum ett av forsterkningsemnene gå samlingsbasert.
Tredje studieår vil all undervisning foregå samlingsbasert for alle kull.

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.

Årsplan som viser organisering av undervisning og praksis finner du her

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 105 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet.

Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.

Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.
Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå (f.eks. master i pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren) og til flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Her finner du alle videreutdanningsemner ved instituttet.

I en stadig mer globalisert verden, er internasjonale erfaringer kjempeviktig. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.
UiT gir deg flere muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Barnehagelærerutdanningen åpner for utenlandsopphold i fjerde og femte semester. Ved vårt samarbeidsuniversitet UCC i Danmark kan du for eksempel ta ditt fordypningsemne 5. semester, og UiT jobber med å få på plass flere samarbeidspartnere.
Mer informasjon finner du herBli student ved UiT!Kontakt
Renate M. Walberg

Renate Mari Walberg


Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU)
Telefon: +4777660423 renate.walberg@uit.no

Helge Habbestad, ILP

Helge Habbestad


Assisterende instituttleder - studieleder barnehagelærerutdanningen
Telefon: +4777660440 Mobil: 90160631 helge.habbestad@uit.no

Silje Rossvoll Kvande, ILP

Kvande, Silje Rossvoll


Koordinator for Universitetsbarnehageprosjektet (UbiT)/ studiekonsulent for barnehagelærerutdanningen (BLU)
Telefon: +4777646243 silje.r.kvande@uit.no

Ole Martin Kanck


Praksiskonsulent
Telefon: +4777660541 ole.m.kanck@uit.no


Barnehagelærerutdanningen på sosiale medier:

Finn oss på FacebookSpørsmål angående opptak?
Send e-post til ilp-opptak@uit.no