Barnehagelærer - bachelor

Barnehagelærer - bachelor

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april, 1. mars for realkompetansesøkere

Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagelærerutdanningen gir deg mulighet til å tilegne deg et godt faglig fundament og viktige praktiske ferdigheter for pedagogisk arbeid og ledelse i barnehage. Praksis avholdes i barnehager UiT har avtale med.

Utdanningen er en heltidsutdanning med om lag ukentlig undervisning.

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Renate M. Walberg
Renate Mari Walberg

Studiekonsulent Barnehagelærerutdanning (BLU)


Ole Martin Kanck

Praksiskonsulent


Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir, gjennom undervisning og praksis, blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?

 • Teori og praksis er tett koblet sammen
 • Praksisopplæring hvert semester og samarbeid med våre 6 universitetsbarnehager
 • Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste)

Barnehagelærerutdanningens innhold er strukturert i kunnskapsområder, forsterkning (4. semester), fordypning (5. semester) og bacheloroppgave. Kunnskapsområdene ser du i tabellen for oppbygging av studiet. Alle emner er profesjonsrettede og har integrert relevant pedagogisk, faglig og didaktisk kunnskap tilpasset barnehagens fagområder. Obligatorisk praksis er integrert i alle emner.

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse som omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.

Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.

Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. og 2. semester
35 dager praksis i barnehage
3. og 4. semester
40 dager praksis i barnehage
5. semester
Fordypningsemne/Internasjonalt semester (30 stp)
15 dager praksis i barnehage
6. semester
15 dager praksis i barnehage

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfristen er 1. mars for realkompetansesøkere og 15. april for søkere med generell studiekompetanse.

Krav til realkompetanse:
Søkeren må minimum være 25 år (eller fylle 25 år opptaksåret). Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
 • Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
 • Egenerklæring på engelskkunnskaper.

Søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet.

Overflytting:
Ved søknad om opptak til 2. eller 3. studieår søker du ordinært via Samordna opptak. Ved innvilget opptak søkes det deretter om innpassing av tidligere utdanning (dokumentert ved karakterutskrift, praksisvurdering og studieplan).

Søknadsfrist: 15. april (det er ikke mulig å innvilge overflytting midt i et studieår).

Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.
Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Det er om lag ukentlig undervisning.
Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen.

Andre studieår vil minimum ett av forsterkningsemnene gå samlingsbasert.

Tredje studieår vil all undervisning foregå samlingsbasert for alle kull.

Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen og bacheloroppgave.

Årsplan som viser organisering av undervisning og praksis finner du her

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 105 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet.

Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.

Se mer informasjon i Studieplanen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer til videre studier både på masternivå, f.eks. master i pedagogikk og master i spesialpedagogikk, og flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Her finner du alle videreutdanningsemner ved instituttet.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg gi økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.
UiT gir deg flere muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Barnehagelærerutdanningen åpner for utenlandsopphold i fjerde (praksis) og femte semester. Ved vårt samarbeidsuniversitet KP i København kan du for eksempel ta ditt fordypningsemne 5. semester. UiT jobber med å få på plass flere samarbeidspartnere.
Mer informasjon finner du her

Studiested Land
Nelson Mandela University Sør-Afrika
University College Copenhagen Danmark

Bli barnehagelærer