Pedagogikk - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Studiekatalog_klar_34_2.jpg

Har du lurt på hvorfor vi blir slik vi blir? Pedagogikk er en vitenskap som er opptatt av mennesker og samfunn, hvordan mennesker utvikler seg, samhandler og lærer. Bachelor i pedagogikk er opptatt av betydningen av bosted, oppvekstvilkår og utdanning. I tillegg fokuseres det på psykisk helse og hjernens utvikling.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelorgrad i pedagogikk.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 852
Søk studiet

Pedagogikkfaget har sine historiske røtter i flere disipliner: filosofi, idéhistorie, psykologi og sosiologi. Sentrale problemstillinger i pedagogikkfaget er knyttet til sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling: hva vil det si å lære og å kunne noe? Hva er danning? Hvordan virker barn og unges forutsetninger inn på pedagogisk virksomhet? Hvilke psykologiske, kulturelle, sosiale og materielle faktorer påvirker menneskets utvikling og kunnskapsoverføring i vid forstand, og hvordan kan disse vilkårene håndteres i pedagogisk virksomhet? Slike sentrale pedagogiske spørsmål blir formulert og besvart på ulike måter innenfor pedagogisk filosofi, utdanningssosiologi, utdanningshistorie, pedagogisk psykologi, antropologisk pedagogikk (kulturpedagogikk) og didaktikk, samt spesialpedagogikk.

Studiet gir en innføring i og oversikt over disse områdene av pedagogikkfaget og munner ut i en prosjektoppgave der studenten kan gå i dybden på ett selvvalgt område innenfor faget.

Allmenn pedagogikk kan deles inn i tre hovedområder: oppdragelse, læring og kultur- og kunnskapsoverføring. Områdene berører og griper inn i hverandre. Innenfor denne studieretningen har du stor frihet til å fordype deg i lærestoff og problemstillinger innenfor et av de tre hovedfeltene.

For å oppnå bachelorgraden i pedagogikk må man ha minimum 80 studiepoeng i pedagogikk, hvorav 50 studiepoeng på 1000-nivå og 30 studiepoeng på 2000-nivå. I tillegg til ex.phil og ex.fac. og introduksjonsemne i pedagogikk og 80 studiepoeng fordypning må man ta 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode, SVF-1050 (eller tilsvarende). Bacheloroppgaven skrives i tilknytning til et fordypningsområde og under rettledning av oppnevnt veileder.

Etter endt studium og oppnådd grad har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor det pedagogiske fagfeltet
 • bred kunnskap i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, utdanningshistoriehistorie, utdanningssosiologi, kulturpedagogikk og didaktikk
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor pedagogikk- faget.
 • kunnskap om pedagogikkens historie, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • finne, vurdere, og henvise til informasjon, teorier og fagstoff som belyser en pedagogisk problemstilling
 • framstille og drøfte resultatet faglig, og trekke konklusjoner med utgangspunkt i slik faglig drøftelse
 • beherske faglige verktøy for informasjonsinnhenting, framstilling og drøfting av informasjon om pedagogiske problemstillinger
 • reflektere og anvende faglige problemstillinger innenfor det pedagogiske fagfeltet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadsfrist for søkere med med generell studiekompetanse er 15. april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

 

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk:

 • Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av: 

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil et år.

 • For bachelorprogrammet i pedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Stilling innen helse, sosial og utdanning

- Arbeid fra barnehage (assistent)

- Barneverninstitusjon (assistent)

- Skolefritidsordning

- Skole (assistent, lærer)

- Aktivitør

- Miljøterapeut

- Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.

- Tilsvarende

 • Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)

- Egenerklæring på engelskkunnskaper

- Samfunnsfag fra Vg 1

Forelesninger, seminarer og seminarframlegg, kollokvium og skrivekurs. Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, skoleeksamen og mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen.
Bachelorgrad i pedagogikk kvalifiserer for arbeid i offentlig og privat virksomhet. Utdanningen passer for arbeid med mennesker, i utdanningsadministrasjon, konsulentvirksomhet og liknende. Bachelorstudiet i pedagogikk gir ikke undervisningskompetanse.
Fullført bachelorstudium i pedagogikk er relevant for arbeid knyttet til relasjoner, kommunikasjon, læring og atferd. Studiet kvalifiserer også for opptak på toårig mastergradsprogram i pedagogikk og flere tverrfaglige masterprogrammer.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet; for eksempel ved University of California (Berkeley)i USA, Granada-universitetet i Spania eller ved Institute of Education - University of London, og nordiske universiteter gjennom Nordplus-programmet. Kontakt studieadministrasjonen for oppdatert informasjon.Bli student ved UiT!Kontakt
Nina Merete Rebni ILP.jpg

Rebni, Nina Merete


Studiekonsulent bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk
Telefon: +4777646437 nina.m.rebni@uit.no

Sindre Blomsø, ILP

Blomsø, Sindre Øyan


Førstekonsulent
Telefon: +4777660451 sindre.o.blomso@uit.no

Informasjon om instituttet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Spørsmål angående opptak? Send e-post til
ilp-opptak@uit.no