Pedagogikk - bachelor

Varighet: 3 år

Foto: Ingun A. Mæhlum
Foto: Ingun A. Mæhlum

Pedagogikk - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15.april. 1. mars for realkompetansesøkere.
Søking og opptak
Slik søker du

Lurer du på hvorfor vi blir som vi blir? Pedagogikk er en vitenskap som handler om mennesker relatert til kultur og samfunn. Den undersøker hvordan vi utvikler oss, samhandler og lærer. Gjennom pedagogikk kan vi lære hvordan vi kan skape gode forhold for utvikling og samarbeid, og hvordan kultur og samfunn spiller inn i lærings- og danningsprosesser. Hvis du ønsker å forstå mer om hvordan mennesker blir til den de er i dag, er pedagogikk en vitenskap som kan gi deg verdifull innsikt!

Spørsmål om studiet
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +47 77 62 09 00 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Informasjon om studiestart

Pedagogikk er et tverrfaglig fagfelt som tar utgangspunkt i flere disipliner, inkludert filosofi, idéhistorie, psykologi, sosiologi og didaktikk. Sentrale tema i pedagogikkfaget er sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling og danning.

En av spørsmålene i pedagogikk er hva det vil si å lære. Dette handler om hvordan mennesker tilegner seg kunnskap og ferdigheter, og hvordan dette kan påvirkes av ulike faktorer som motivasjon, samhandling med andre og læringsmiljø. Et annet sentralt spørsmål i pedagogikk er hva det vil si å kunne noe. Dette spørsmålet handler om hvordan vi definerer og måler kunnskap og kompetanse, og hvordan vi kan hjelpe mennesker med å utvikle og forbedre sine ferdigheter.

Danning handler om hvordan vi kan hjelpe mennesker med å utvikle sin personlighet og karakter, og hvordan vi kan bidra til å skape et samfunn der alle kan delta med sin egenart. Hvilken forskjell gjør barn og unges forutsetninger for den pedagogiske virksomheten? Dette spørsmålet handler om hvordan vi kan tilpasse undervisning og læring til ulike behov og forutsetninger, og hvordan vi kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og skape like muligheter for alle.

Bacheloroppgaven i pedagogikk gir studenter muligheten til å fordype seg i ett område innenfor faget. Dette kan være alt fra en teoretisk analyse av et pedagogisk problem til en empirisk undersøkelse av en konkret pedagogisk praksis.

Studiet vil gi deg en bred og allsidig utdannelse som vil åpne mange dører for deg i arbeidslivet. Pedagogikk er relevant for en rekke yrker, inkludert rådgiver, veileder, ungdomsarbeider og mye mer. Du vil få muligheten til å utvikle dine analytiske og kritiske tenkeferdigheter, og dine kommunikasjons- og samarbeidsevner. Dette er ferdigheter som vil være nyttige uansett hvilken karriere du velger å forfølge.

Studiet tilbys som heltidsstudium, men det er også mulig å gjennomføre over lengre tid.

Studiet er campusbasert og tilbys i Tromsø.


Studieprogrammet har følgende studieretninger:

På dette studiet lærer du om pedagogikkfagets sentrale begreper og blir kjent med fagets ulike perspektiver.

Kunnskap

 • god kjennskap til fagfeltets egenart og betydning i samfunnet
 • god kjennskap til de sentrale pedagogiske prosessene oppdragelse, undervisning, læring, utvikling, danning og sosialisering
 • kunne analysere disse prosessene på individ-, institusjons- og samfunnsnivå
 • kunne analysere og kritisk vurdere pedagogiske problemstillinger ut fra forskning, teori og empiri

Ferdigheter

 • kunne beskrive og fortolke pedagogiske prosesser
 • beherske relevante faglige begreper og teorier og kunne anvende dem i analyse av pedagogiske problemstillinger
 • finne fram til, sette deg inn i, sammenstille og kritisk drøfte faglitteratur
 • utvikle gode faglige skriftlige og muntlige ferdigheter
 • vise evne til faglig samarbeid

Generell kompetanse

 • kunne integrere kunnskap fra forskjellige kilder og skille vesentlig fra uvesentlig informasjon
 • vise evne til klar, ryddig og saklig framstilling, både skriftlig og muntlig
 • vise evne til selvstendig arbeid og til organisering av eget arbeid innenfor gitte frister
 • vise åpenhet for ulike tilnærmingsmåter i pedagogisk forskning
 • lese og forholde deg kritisk til forskningslitteratur
 • ha utviklet respekt for sentrale vitenskapelige verdier, som presisjon, redelighet og saklighet, samt sensitivitet for hvilke etiske hensyn som bør tas i tilknytning til datainnsamling, analyse og anvendelse av kunnskap

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Bachelorgraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon og forvaltning og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

1. semester:
PED-0700 Eksamen paedagogicum (10 stp)
PED-0001 Innføring i pedagogikk (10 stp)
PED-1001 Pedagogisk psykologi (10 stp)

2. semester:
PED-1002 Undervisning og læring (10 stp)
PED-1005 Pedagogisk filosofi (10 stp)
PED-1006 Utdanning og samfunn: Inkluderings- og eksluderingsprosesser (10 stp)

3. semester:
PED-1007 Digitale verktøy og læring (10 stp)
PED-2020 Pedagogiske intervensjoner (10 stp)
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten (10 stp)

4. semester:
Valgemner (totalt 30 stp)

5. semester:
PED-2016 Læring, endring i organisasjoner (10 stp)
PED-2017 Veiledning (10 stp)
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori (10 stp)

6. semester:
Valgemne (10 stp)
PED-2003 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk (20 stp)Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Søknadsfrist for søkere med generell studiekompetanse er 15.april.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Kriterier for opptak på grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk:

 • Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år

- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende

- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)

- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

 • For bachelorprogrammet i pedagogikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

- Stilling innen helse, sosial og utdanning

- Arbeid fra barnehage (assistent)

- Barneverninstitusjon (assistent)

- Skolefritidsordning

- Skole (assistent, lærer)

- Aktivitør

- Miljøterapeut

- Pedagogisk arbeid i andre kontekster. Stilling med betydelig ansvar for undervisning, opplæring, veiledning, rådgivning e.l.

- Tilsvarende

 • Videre gjelder følgende faglige krav:

- Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs)

- Egenerklæring på engelskkunnskaper

- Samfunnsfag fra Vg 1

Studenter son har fullført årsstudiet i pedagogikk ved UiT kan søke om overgangsopptak til bachelorutdanningen i pedagogikk for å fortsette videre på 2. studieår. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall ledige studieplasser. Les mer her.

Undervisningen består av forelesninger og seminarundervisning med studentaktive lærings- og arbeidsformer. Du jobber med fagstoffet på egen hånd eller sammen med andre studenter. I tillegg skal du gjøre obligatoriske oppgaver som forbereder deg til eksamen. Fulltidsstudier tilsvarer arbeidsinnsats på ca. 40 timer pr uke.

Norsk.

Bachelor i pedagogikk gir deg et godt faglig grunnlag for å studere videre på masternivå.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer, og gir mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont.

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet. For mer informasjon om utveksling, se her.

Andre studier du kanskje vil like

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master ( Tromsø )

Grunnskolelærer gir muligheter for fag, sikker jobb og en fantastisk studietid

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master ( Tromsø )

Grunnskolelærer i 5.-10. er synonymt med å være god rollemodell og faglig fordypning

Spesialpedagogikk - bachelor
Spesialpedagogikk - bachelor ( Tromsø )

Spesialpedagogikk er viktig i mål om et inkluderende fellesskap og læringsmiljø for barn, unge og vo...