Universitetsledelsen


   

Rektoratet har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen ved universitetet. Rektor er ansatt på åremål og er daglig leder for UiT sin faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg universitetsstyret fastsetter, jfr. Universitets- og høgskoleloven § 10-1.

Universitetsledelsen

    

Rektor Dag Rune Olsen

Prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås
Prorektor for forskning og utvikling Camilla Brekke (rektors faste stedfortreder)

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum
Viserektor Bente Haug

Direktør Jørgen Fossland
Assisterende direktør Gøril HeitmannUniversitetsstyret

Universitetsstyret er UiTs øverste organ.
Møteinnkallinger og referat for alle møter og utvalg finner du her

Styringsdokumenter

Strategi og styringsdokumenter

Administrative avdelinger

Direktøren leder administrasjonen ved UiT i en overgangsordning ut 2021, som består av fire avdelinger, i tillegg til stab hos rektor og direktør:

UiT i Harstad

UiT i Alta

Ansatte ved Universitetsledelsen:

[Loading...]