Stab hos rektor og direktør

Rektoratet har ansvaret for den faglige ledelsen, mens universitetsdirektøren har det øverste administrative ansvaret. Universitetsdirektøren er stabens leder og de stabsansattes nærmeste overordnede.


Stabens virkefelt har nær sammenheng med at Universitetet i Tromsø virker i omgivelser med høyt endringstempo. Vi møter stadig skiftende krav og forventinger fra mange interessenter som departement, næringsliv, kommunale og regionale myndigheter, næringslivsorganisasjoner, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

Universitetsdirektørens stab skal ivareta prosjekt og arbeidsoppgaver som er initiert eller støttet av rektoratet og universitetsdirektøren, og som:

  • er strategisk viktige og som naturlig ikke hører inn under ansvarsområdet til en bestemt avdeling
  • ivaretar gode relasjoner og samhandling med eksterne aktører som er viktige for Universitetet i Tromsø
  • har en avgrenset tidshorisont.

Staben skal ha særlig fokus på

  • mulige koblinger mellom FoU-miljø og næringsliv
  • innovasjon og kommersialisering
  • nordområderelaterte spørsmål
  • Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK)
  • samfunnskontrakt
  • rapport og planer
  • samarbeid med Nordvest-Russland/Russland

Ansatte ved Stab hos rektor og direktør:


sentraladm.jpg
Siste nyheter

anne2
Arktisk budskap på Norges største politiske møteplass

Mandag 12. august reiser rektor Husebekk og flere fra UiT Norges arktiske universitet til Sørlandet og Arendalsuka, med tydelig budskap om bærekraftig utvikling i nord.


Les nyhetssaken

Loso og Fossland kv.jpg
– UiT skal bli en foregangsinstitusjon i å redusere klimautslipp

Det sier universitetsdirektør Jørgen Fossland. Her kan du lese universitetsdirektørens tanker for å ta UiT inn i framtida som et grønt universitet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]