Jørgen Fossland


Administrasjonsdirektør

Stillingsbeskrivelse

Jørgen Fossland er tilsatt som administrasjonsdirektør fra 1.2.2022

Ansvar og myndighet
Administrasjonsdirektøren rapporterer til rektor, er del av universitetsledelsen og utgjør et bindeledd mellom avdelingene i UiTs felles administrasjon og rektor.

Administrasjonsdirektøren har direkte lederansvar for de administrative avdelingene på nivå 1 og for campusadministrasjonene.

Administrasjonsdirektøren har ansvar for å legge til rette for og bidra til strategisk og fagadministrativt utviklingsarbeid, samhandling og koordinering, i UiTs samlede administrasjon.

Administrasjonsdirektøren har ansvar for å påse at administrative og tekniske funksjoner utføres
effektivt, i overensstemmelse med regelverk, og at ressursstyring og prioriteringer skjer innenfor fastsatte økonomiske rammer.

Administrasjonsdirektøren har ansvar for å følge opp strategiske prioriteringer, samt å iverksette vedtak og beslutninger som er relevante for sitt ansvarsområde. Administrasjonsdirektøren skal også bidra til det strategiske og utviklingsorienterte arbeidet i universitetsledelsen.

Rektor og administrasjonsdirektør skal etablere en hensiktsmessig arbeidsdeling, og rektor kan i samråd med administrasjonsdirektør fastsette nærmere ansvar og oppgaver for administrasjonsdirektøren.

Arbeidsoppgaver
Administrasjonsdirektøren skal bistå rektor i arbeidet med forberedelse av saker, og skal sammen med rektor påse at vedtak og beslutninger fra universitetsstyret og universitetsledelsen blir fulgt opp.
Administrasjonsdirektøren skal bidra til at det er etablert gode kommunikasjons- og informasjonslinjer og god behandling av saker og prosesser for UiTs samlede administrasjon, og bidra til det videre digitale omstillingsarbeidet ved institusjonen.

Administrasjonsdirektøren skal legge til rette for at UiTs eiendom og ressurser blir disponert og forvaltet i samsvar med strategier, vedtak og regelverk. Administrasjonsdirektøren skal koordinere arbeidet med å utarbeide budsjettforslag og følge opp UiTs økonomi og ressursdisponering. Oppgaver knyttet til kontrakter og avtaler innenfor økonomi- og eiendomsforvaltning kan utføres etter nærmere delegasjon fra rektor.

Administrasjonsdirektøren skal sørge for at UiTs administrasjon bidrar til at kvalitet i forskning,
utdanning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, innovasjon og formidling holder et høyt nivå, og blir ivaretatt i henhold til strategier, vedtak og regelverk.
Administrasjonsdirektøren skal bidra til at arbeids- og læringsmiljøet er forsvarlig i forhold til helse, miljø, sikkerhet og velferd, og i samsvar med regelverk.

Administrasjonsdirektøren skal bidra til utvikling av lederskap, medarbeiderskap og personalpolitikk, og arbeide for at UiT skal være en attraktiv arbeidsgiver.
Administrasjonsdirektøren skal sørge for at UiT har hensiktsmessig beredskap i forhold til håndtering av kriser og ulykker.

Administrasjonsdirektøren skal sørge for at UiT arbeider for å redusere belastningen
på det ytre miljø gjennom mer bærekraftig drift.

Administrasjonsdirektøren skal sammen med rektor ivareta dialogen med vernetjeneste og tillitsvalgte, og påse at det er gode samarbeidsforhold og dialog med ansattes representanter 


 • Jørgen Fossland :
  Nazisme og dannelse
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2012
 • Jørgen Fossland :
  Anerkjennelse av kultur. En kommentar til "The politics of recognition"
  Agora 2007
 • Jørgen Fossland :
  Hvordan forstå det sosiale? Anmeldelse av Charles Taylor, Modern Social Imaginaries
  Agora 2005
 • jØrgen Fossland :
  Wilhelm von Humboldt: Dannelse og frihet - Det moderne universitetet
  Universitetsforlaget 2004
 • jØrgen Fossland :
  "Noi siamo Roma!". Fotballbyen Roma
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2002
 • jØrgen Fossland, Harald Grimen :
  Selvforståelse og frihet - Introduksjon til Charles Taylors filosofi
  Universitetsforlaget 2001
 • Jørgen Fossland, Johann Roppen, Andreas Førde, Ole Ringdal, Stig Nøra, Kjersti Thoresen m.fl.:
  Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder
  18. august 2020 FULLTEKST
 • Kjell Bernstrøm, Gerd Marit Langøy, Martin Tjelta, Kjetil Hellang, Jørgen Fossland, Lise Sofie Woie m.fl.:
  Universitetet i Oslo taper aller mest i kampen om ressursene
  29. oktober 2019 FULLTEKST
 • Jørgen Fossland :
  Multikulturalisme i dag - en samtale med Charles Taylor
  Nytt Norsk Tidsskrift 2014
 • jØrgen Fossland :
  Verdensborgere og verdensmenn
  2008
 • jØrgen Fossland :
  Charles Taylor og anerkjennelse av kultur
  2007 OMTALE
 • jØrgen Fossland :
  Amasoner: Krigerske kvinner til begjær og besvær
  2007
 • Jørgen Fossland :
  Redaksjonelt
  Agora 2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →