for ansatte, saksbehandlere og ledere

Regnskap

UiT er som nettobudsjettert virksomhet pålagt å føre periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Dette fremkommer av økonomibestemmelsene.

Vi leverer resultat- og balanserapport (P-rapport), samt likvidrapport (L-rapport) hver måned, i tillegg til tertialregnskap og årsregnskap.