Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Varighet: 3 År

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Varighet: 3 År

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Har du et relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk? Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Da kan du hos oss ta et bacheloringeniørstudium på tre år gjennom opptak via y-vei. Som byggingeniør får du være med å bygge landet.

I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trenges for at samfunnet skal fungere. Som byggingeniør blir du i stand til å løse mange spennede arbeidsoppgaver innen bygg og anleggsektoren.

Din yrkesfaglige bakgrunn gjør at du allerede vet mye om hvilken rolle bygg- og anleggssektoren spiller i utvikling av samfunnet vårt. Med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!

Vi gjør oppmerksom på at y-vei har obligatorisk oppmøte i uke 29/2021.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Vanje-Remlo, Hugo

Universitetslektor

  • Telefon: +4776966499
  • Campus: Narvik

Arlene Hall

Studieleder for altermative opptaksveier (Y-vei, Tresemester, Forkurs) og fellesemner bachelor

  • Telefon: +4776966143
  • Campus: Narvik

Se video

På byggstudiet lærer du mye om å kombinerer teoretiske og tekniske kunnskaper med praktiske ferdigheter, og å samspille mellom teknologi, miljø, individ og samfunn. Videre skal du lære om bruken av forskning og utviklingsarbeid i ingeniørfag og betydningen av forskning og utviklingsarbeid for innovasjon og nyskaping.

På byggstudiet lærer du å bruke metoder og verktøy, arbeide i relevante laboratorier, og bidra til både analytisk og strukturert arbeid; du lærer å planlegge og gjennomføre planer, arbeidsoppgaver og prosjekter på byggfag området, både selvstendig og i team; og du lærer å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger på en selvstendig og systematisk måte.

På byggstudiet lærer du å utvikle evner til å prosjektere og oppføre arbeider på bygg området både lokalt og globalt, å formidle byggfag kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og å utvikle evner å bidra i ulike tekniske løsninger i samfunnet. Du lærer også å ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, bruke enge kunnskaper å bidra til utvikling av god praksis innen bygge bransjen.

Sentrale emner

  • Anleggsteknikk, miljø- og samfunnsteknikk, konstruksjons- og husbyggingsteknikk.
  • Planlegging og bygging av bygg og anleggsprosjekt.
  • Forvaltning og drift av bygg og anlegg (offentlige etater og private).
  • Praktisk miljøteknologi.

Valgalternativer i studiet.

Tilbyr følgende studieretninger:

- Konstruksjons- og byggteknikk
- Anlegg- og samfunnsteknikk
- Bergverksdrift og mineralteknologi

Se læringsutbyttebeskrivelse studieplan 2021.

Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra det yrkesfaglige utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Opptak til Y-vei Bygg krever yrkesfaglig utdanning og relevante FAGBREV

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys. Det kan gis betinget tilbud, gitt at fagprøven bestås innen fristen for semesterregistrering.

Oppstart: Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter tre uker før ordinær studiestart.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter i uke 29/2021 - etter samme opplegg som for 3-semesterordningen de første ukene.

Arbeidsformer

Det benyttes flere forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Alle fagene er tilgjengelig påCanvas (Learning Management System) på internett. De fleste fagene er basert på tradisjonell tavleundervisning. I tillegg kan nettstudenter delta i de forskjellige fag med digital tavleundervisning. Det finnes både individuelle øvingsoppgaver og laboratorieøvinger, og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Norsk

Studiet kvalifiserer til opptak på 2-årig Master i Teknologi - Integrert Bygningsteknologi ved UiT i Narvik eller annen Master i teknologi ved andre høgskoler/universitet.

Det forutsettes bestått minimum 30 studiepoeng matematikk-/statistikkemner før opptak.

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du