Bygg, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik, Alta, Mo i Rana, Tromsø
ByggJ.jpg

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ og konstruktiv? Liker du å skape noe nytt? Velger du et studium som byggingeniør får du være med å bygge landet. I et værutsatt land som Norge må vi ha gode bygninger og veier, vi må ha tuneller og bruer, vann, avløp og all den infrastruktur som trengs for at samfunnet skal fungere.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik Alta Mo i Rana Annet Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - bygg
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik: 186 675, Alta: 186 023, Mo i Rana: 186 067, Tromsø: 186 587
Søk studiet

Møt byggingeniøren


Studiet tilbys som 3-årige løp i Narvik, søknadskode: 186 675, Alta, søknadskode: 186 023, Mo i Rana, søknadskode: 186 067 og Tromsø, søknadskode: 186 587

Studieprogrammet bygg tilbyr følgende studieretninger:

 • konstruksjon og husbygging (Narvik)
 • anlegg og produksjon (Narvik)
 • samfunnsteknikk (Narvik)
 • bergverksdrift og mineralteknologi (Narvik)
 • digitale byggeprosesser og infrastruktur (Alta) - NB! Egen søknadskode: 186 023
 • Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk -VVS (Tromsø) - NB! Egen søknadskode: 186 587
 • Prosjektingeniør Bygg (Mo i Rana)* - NB! Egensøknadskode: 186 067

*Studiet i Mo i Rana lyses ut med forbehold om at tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere takker ja til studieplass for igangsettelse av studiet.

Studieretningene fører fram til Bachelor grad innen ingeniørfag. Studiene er i hht. Nasjonal Rammeplan for ingeniørutdanning og studiene ved campus Narvik har rennomè på seg for å holde en høy kvalitet. Dette skyldes gode lærere og ikke minst tett dialog med næringslivet.

Studiet har grunnlagsfagene matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Studiet gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. I tillegg kan studentene velge mellom ulike valgfag. Fra 3. semester kan studentene velge å spesialisere deg innen de fire studieretningene for studiested Narvik. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Studentene får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Bachelor bygg, ingeniør (Narvik)
Studieretninger: Konstruksjons- og byggeteknikk, anlegg og produksjon, samfunnsteknikk, bergverk og mineralteknologi
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
Studieretning kontruksjons- og byggeteknikk
5. semester (høst)
Studieretning kontruksjons- og byggeteknikk
eller
eller
eller
eller
4. semester (vår)
Studieretning anlegg og produksjon
5. semester (høst)
Studieretning anlegg og produksjon
eller
eller
eller
eller
4. semester (vår)
Studieretning samfunnsteknikk
5. semester (høst)
Studieretning samfunnsteknikk
eller
eller
eller
eller
4. semester (vår)
Studieretning bergverk og mineralteknologi
5. semester (høst)
Studieretning bergverk og mineralteknologi
eller
eller
eller
eller
6. semester (vår)
Bachelor bygg, ingeniør (Alta)
Studieretning: Digitale byggeprosesser og infrastruktur
Studiested: Alta
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
ITE1858 - Byggeadministrasjon og prosjektstyring
5. semester (høst)
eller
eller
6. semester (vår)
Bachelor bygg, ingeniør (Tromsø)
Studieretning: Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk - VVS
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
TEK-1060 - Beregningsorientert programmering og statistikk
2. semester (vår)
3. semester (høst)
PRO-1003 Fluidmekanikk og varmetransport
4. semester (vår)
BYG-2500 - Ventilasjons-teknikk
5. semester (høst)
BYG-2501 Sanitæranlegg, varmeanlegg, energianlegg
eller
eller
eller
6. semester (vår)
Bachelor bygg, ingeniør (Mo i Rana)
Studieretning: Prosjektingeniør bygg
Studiested: Mo i Rana
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår) - Alternativ 1
4. semester (vår) - Alternativ 2
4. semester (vår) - Alternativ 3
5. semester (høst)
eller
eller
eller
eller
6. semester (vår)

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • anvende kunnskap i matematikk, vitenskap og teknologi
 • identifisere, formulere, planlegge og løse tekniske problemer på en systematisk måte innenfor sitt spesialområde
 • spesifisere krav til løsninger på en systematisk måte
 • planlegge og gjennomføre eksperimenter, samt analysere, tolke og bruke framkomne data
 • konstruere en komponent, et system eller en prosess for å oppnå spesifiserte resultater
 • utnytte moderne verktøy, teknikker og tilegnede ferdigheter i sitt daglige arbeid
 • samarbeide tverrfaglig for å løse kompliserte oppgaver
 • kommunisere effektivt med andre fagområder
 • forstå og praktisere profesjonell og etisk ansvarlighet
 • ta vare på kvalitetsbegrepet i alle sammenhenger
 • kunne delta i innovasjons- og nyskapingsprosesser
 • se teknologiske løsninger i en økonomisk, organisatorisk og miljømessig sammenheng

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne anvende og bearbeide kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger på en selvstendig og systematisk måte. Studentene skal beherske metoder og verktøy, kunne arbeide i relevante laboratorier, og bidra til både analytisk og strukturert arbeid. Studentene skal kunne planlegge og gjennomføre planer, arbeidsoppgaver og prosjekter på byggfag området, både selvstendig og i team.

Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evner til å prosjektere og oppføre arbeider på bygg området både lokalt og globalt. Studentene skal formidle byggfag kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, og utvikle evner å bidra i ulike tekniske løsninger i samfunnet. Studentene skal også ha respekt for andre fagområder og fagpersoner, bruke enge kunnskaper å bidra til utvikling av god praksis innen bygge bransjen.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (HING) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

For søkere uten generell studiekompetanse har vi tilbud om 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø. For søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk har vi tilbud om Forkurs realfag (ett-årig - kun matematikk og fysikk).

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Bygg via Y-vei klikk her for å se disse.

Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik - søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

Bygg og infrastruktur, Alta (egen søknadskode): 3-årig løp der første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik.
Som byggingeniør kan du jobbe ved rådgivende ingeniørkontorer, i offentlig sektor, og i byggeleder- og ingeniørfirmaer.

Studiet kvalifiserer til Master i Teknologi/Sivilingeniør i Integrert Bygningsteknologi eller Ingeniørdesign ved UIT i Narvik

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller Videreutdanning i Datateknikk for ingeniører ved UiT i Narvik er også mulig.Bli student ved UiT!Kontakt

Vanje-Remlo, Hugo


Universitetslektor
Telefon: +4776966499 hugo.remlo@uit.no


For spørsmål om studiet

For spørsmål om studiet:
Universitetslektor Hugo Remlo: 
Tlf 76 96 64 99
Mail: hugo.remlo@uit.no

For spørsmål om opptak:
Opptakskontoret: 
Tlf 76 96 61 56
Mail: opptak@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
Mail: postmottak@uit.no