Skriv ut Lukk vindu


 

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag - Bygg
Opptakskrav:

Opptakskrav Y-vei Bygg, Narvik:

- Anlegg og samfunnsteknikk
- Konstruksjon og byggeteknikk
- Bergverksdrift og mineralteknologi

Godkjent og relevant fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på Særløp, vekslingsmodellen eller praksiskandidat kan også godkjennes.

Opptakskrav Y-vei Bygg, Tromsø

- Varme, ventilasjon og sanitærteknikk

Godkjent og relevant fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk eller teknologi- og industrifag, dvs. bestått Vg1 og Vg2 og minimum 2 års læretid i bedrift. Særløp, vekslingsmodellen eller praksiskandidat kan også godkjennes.

Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:

Narvik: 4520

Tromsø: 4529


Beskrivelse av studiet

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut ifra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til det ordinære studiet (a-vei). 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter - etter samme opplegg som for 3-semesterordningen de første ukene.

Studieprogrammet «Bygg, ingeniør – bachelor» er en 3-årig ingeniørutdanning som fører fram til en Bachelorgrad innen byggfag eller bergverksfag. De første 3 semestrene består av felles grunnlagsfag som matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Deretter velger du studieretning, som du spesialiserer deg innenfor fra 4. semester og gjennom siste halvdel av studiet.

Den nære tilknytning instituttet har til næringsliv og offentlig forvaltning, gir deg gode muligheter for aktuelle og spennende prosjekt- og hovedoppgaver. Du får også kontakt med virksomheter gjennom gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Din yrkesfaglige bakgrunn gjør at du allerede vet mye om hvilken rolle bygg- og anleggssektoren spiller i utvikling av samfunnet vårt. Med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.

Hva lærer du?

Du får en utdanning som er anvendt, allsidig og bred innenfor bygg-ingeniørfaget eller bergverks-ingeniørfaget, med en kombinasjon av tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag, noe samfunnsfag og ulike valgfag. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Konstruksjons og byggteknikk

Med avanserte beregningsverktøyer lærer du hvordan bygg og anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og etter gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges, og BIM-teknikken du lærer (Bygnings- Informasjons Modellering), demonstrerer hvordan hele prosessen fra tegning og konstruksjon, og helt frem til bygging og drift, er koblet sammen. Studieretningen fokuserer også på bærekraft og hvordan betong- og stålkonstruksjoner kan rehabiliteres og gjenvinnes.

Anlegg og samfunnsteknikk

Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Bergverksdrift og mineralteknologi

På studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi lærer du om mineralene som samfunnet er fullstendig avhengig av, og du lærer om bærekraftig bergverksdrift. Det grønne skiftet, som vi trenger for å nå FNs klimamål, krever langt mer mineraler enn det verden produserer i dag. Du lærer om hvordan vi utvinner mineralressursene samtidig som vi ivaretar miljø og omgivelser. Du får en unik utdanning som er bred og tverrfaglig og dekker hele gruvedriftens verdikjede.

Varme-, ventilasjon og sanitærteknikk - VVS

Hvis du velger studieretningen VVS, lærer du om oppvarming av bygninger og om produksjon av varmt tappevann, om varmepumper, fjernvarme og energibrønner, om radiatorer og vannbåren gulvvarme. Du lærer om inneklima og om ventilasjonsanleggene som forsyner bygget med frisk luft, om kjøle- og varmebatterier og om varmegjenvinning. Som VVS-ingeniør lærer du om termisk energi og om varmetransport, om kuldeanlegg og om brannslokkeanlegg. Du lærer også å bruke spesialprogramvare til å utføre energianalyser slik at vi kan spare energi.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av studieplanen.


Undervisning og eksamen

Arbeidsformer

Det benyttes flere forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Alle fagene er tilgjengelig på Canvas (Learning Management System) på internett. De fleste fagene er basert på tradisjonell tavleundervisning. I tillegg kan nettstudenter delta i de forskjellige fag med digital tavleundervisning. Det finnes både individuelle øvingsoppgaver og laboratorieøvinger, og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Oppstart

Narvik: Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter tre uker før ordinær studiestart (ca. 20. juli)

Tromsø: Y-veistudenter på studieretningen VVS har oppstart samtidig med ordinær studiestart i august.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

UiT Norges Arktiske Universitet samarbeider med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. Dette gir muligheter for opphold for våre kandidater ved andre utdanningsinstitusjoner.

Jobbmuligheter

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen sammen med hele mineralnæringen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Som bergverksingeniør har du gode jobbmuligheter. Det har vært utdannet få ingeniører med denne kompetansen, og bergverksingeniører er etterspurte kandidater i mineralnæringen. Du blir også kvalifisert for funksjonen Bergteknisk ansvarlig ved de fleste dagbruddsgruver. Utenom bergverksindustrien har du gode jobbmuligheter hos rådgivende ingeniørselskaper, hos leverandører av maskiner og utstyr til gruvedrift, og du kan i tillegg jobbe i anleggsbransjen.

Studenter fra alle studieretninger er attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, leverandører av betong som HGB og Nordland Element, og gruveselskaper som Sibelco og Rana Gruber. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Linken under viser til virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra bygg- og bergverksstudiet er ansatt.

Partnere 2019 bacheloroppgaver

Videre studier

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til master i Teknologi/Sivilingeniør ved UiT i Narvik innen Bygg og Miljø med studieretningene:

Bachelorutdanningen gir også grunnlag for videre studier ved NTNU og andre universiteter.