Gassteknologi (Tromsø)

Ingeniørstudiet prosessteknologi tilbyr studieretningen gassteknologi i Tromsø. Søknadskode for prosess- og gasstudiet i Tromsø er 186 586.

Industrielle prosesser handler om hvordan man produserer råstoffer og hvordan industrien foredler råstoffer til salgbare produkter. Det er prosessingeniørene som designer de industrielle prosessene, og derfor har prosessingeniørene en nøkkelrolle i norsk industri. Norge har en stor prosessindustri, først og fremst innen olje- og gassproduksjon. Det største prosessanlegget i Nord-Norge er Hammerfest LNG på Melkøya som produserer naturgass. Andre viktige prosessindustrier i Norge er smelteverk, havbruk, verkstedindustri, bryggerier og meierier.

Prosess- og gasstudiet i Tromsø gir fordypning i produksjon av naturgass, kjøleteknikk og energiteknikk. Du lærer om alle de prosesstekniske metodene du finner i moderne industri. Du lærer om væsker og gasser, om rørsystemer, pumper og kompressorer, om oppvarming og kjøling, om rensing og separering. Her blir du også ekspert på varmepumper og kjøleanlegg.

Arbeidsioppgavene til en prosessingeniør er langt mer variert enn man kanskje skulle tro. Hvis du vil vite mer kan du se på noen studentprosjekter.

 

Teknologibygget

Som student på prosess/gass har du studiested i Teknologibygget i Tromsø. Her vil du studere i lag med ingeniørstudenter i automasjon, droneteknologi, nautikk, sikkerhet/miljø og bygg/VVS. Teknologibygget er nytt og moderne og inneholder klasserom og auditorier, grupperom, pc-sal, kantine og studentlaboratorier. Det er også her lærerne på prosess/gass har kontorene sine.

Oppbygging av studiet

Gassteknologi er et ingeniørstudium og en rekke emner er felles med andre ingeniørstuier i Tromsø (f.eks matematkk, fysikk, ellære og mekanikk). Hvert semester skal du ha tre emner som hver er på 10 studiepoeng. Emner som er unike for gassteknologi er prosessteknologi, teknisk termodynamikk, varmepumpende prosesser, materiallære og maskindeler og prosessimulering.

Semester
10 SP
10 SP
10 SP
1. semester (høst)
2. semester (vår)
 
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
30 sp valgfrie emner:
6. semester (vår)

 Y-vei

Dersom du har relevant fagbrev kan du også søke om opptak på prosess/gass gjennom såkalt y-veiordning. Du trenger ikke forkurs og studiet ser slik ut:

Semester
10 SP
10 SP
10 SP
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)  KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
6. semester (vår)

 Laboratorier

Praktisk laboratorieundervisning og undervisning på datalab utgjør en vesentlig del av prosess/gass-studiet i Tromsø. Studiet har egne installasjoner innen varmepumper, materialtesting, strømingstekniske forsøk, hydraulikk og varmeveksling.

Bacheloroppgaven

Prosess/gasstudiet avsluttes med en bachelorppgave i sjette semester. Her skal studentene gjennomføre et prosjektoppgave og problemstillingen gis gjerne av en relevant bedrift. Studentene gjennomfører bacheloroppgaven i grupper og her får man virkelig prøve seg som ingeniør!

Prosessimulering

I emnet prosessimulering, lærer du hvordan du lager modeller av industrielle prosesses, og hvordan du kan bruke modeller til å forutse hvordan et prosessanlegg vil funger før det er bygget. Du lager modeller av viktige industrielle prosesser ved hjelp av toppmoderne modelleringsprogramvare. Bildet under viser hvordan en prosessmodell kan se ut. Modellen inneholder rørledninger, pumper, kompressorer, varmevakslere, separatorer osv. Ved hjelp av modellen kan du f.eks. beregne mengden av naturgass som produseres, trykk og temperaturer og hvor mye effekt som brukes i kompressorer og pumper.

Prosessering av naturgass

Norge er en av verdens største eksportører av naturgass. Naturgassen hentes opp fra havbunnen og fraktes til land gjennom store rørledninger. Før gassen kan selges må den renses for vann og andre forurensninger. Naturgassen består av diverse flyktige hydrokarboner som metan, etan, butan osv., og ofte vil man separere ulike gasskomponenter slik at man kan få høyere pris for gassen.

På melkøya utenfor Hammerfest finner vi Norges største prosessanlegg for produksjon av flytende naturgass. Her har man spesialisert seg på nedkjøling av naturgassen til under -163 grader Celcius slik at denne blir flytende. Dette produktet som kalles LNG (liquified natural gases)  fraktes på store tankskip til resten av verden. I emnet prosessering av naturgass lærer du om alle proessene man finner på f.eks. Melkøya.

Ansvarlig for siden: Tor Schive
Sist oppdatert: 03.03.2023