høst 2021
PRO-2611 Prosessteknikk - 5 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist eksterne søkere: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Studenter med aktiv studierett ved UiT tar kontakt via TopDesk for påmelding


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene Bachelor i prosessteknologi, studieretning gassteknologi (ordinær og y-vei) og Bachelor i automasjon (ordinær). Emnet undervises hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2605 Prosessteknikk 5 stp

Innhold

Prosessapparatur:

 • Prosessapparatur som rør, pumper, kompressorer, tanker, ventiler, filter, varmevekslere, hydrauliske anlegg, rektifikasjonskolonner. 

Prosessteknikk:

 • Termiske og mekaniske separasjonsmetoder som brukes i industri.

Lover og forskrifter:

 • Aktuelle norske og internasjonale standarder, lover og forskrifter for gassprosessutstyr og anlegg. 

Skjemateknikk:

 • Prosessflytskjema (PFD) og rør- og instrumentdiagram (P&ID). 


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kjenner oppbygning av prosessanlegg, og tilegner seg viktig basiskunnskap om ulike prosesser og prosessapparatur.
 • Kjenner til enkelte elementer i drift og vedlikehold av et prosessanlegg. 

Ferdigheter: 

 • Kjennskap til apparatur som blir brukt til mekanisk og termisk separasjon, og vil kunne gjøre enkle beregninger av rektifikasjonskolonner. 
 • Kunne utarbeide skjema for prosessflytskjemaer (PFD) og rør-instrument-diagram (P&ID).
 • Kan bruke AutoCad til tegne prosesstegninger.

Kompetanse: 

 • Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til sine medstudenter både alene og i gruppe.
 • Har en begynnende prosessforståelse. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • 6 av 7 øvinger
 • En individuell tegneoppgave

Eksamen:

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering:

Bokstavkarakter.

Kontinuasjon:

Det gis rett til kontinuasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2611
 • Tidligere år og semester for dette emnet