vår 2022
PRO-2609 Gassteknologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391


Innhold

Kurset er delt i fire moduler.

Fremtiden for energi Verdens energitrender og endrede krav. Historie, markeder og fremtiden for naturgass og naturgassprodukter: hydrogen, ammoniakk, osv. Naturgass og karbonfangst (CCS). Vannlig måleenheter for energibruk og konverteringer.

Prosessering av naturgass Sammensetning, klassifikasjon, og egenskaper til naturgass og relaterte produkter. Gass-spesifikasjoner, anleggstyper, anleggsenheter. Tegning av blokkflytskjema (BFD) og prosessflytskjema (PFD). Massebalanser.

Naturgass Produkter & CCS Hydrogen, metanol of ammoniak produksjon og CCS. Strømproduksjon fra naturgass og CCS.

Lagring og Transport Transportspesifikasjoner, gassrørledninger, kompresjon, kondensering, lagring og shipping.


Anbefalte forkunnskaper

PRO-2604 Teknisk termodynamikk, PRO-2605 Prosessteknikk

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Har kunnskaper om verdens energitrender og energikrav
 • Er kjent med hvilken rolle naturgass og relaterte produkter, som hydrogen, kan spiller i verdens energiforsyning
 • Kjenner de typiske metoder for gasstransport og produktspesifikasjoner
 • Kjenner designprinsipper for en del prosessanlegg og prosessenheter
 • Kjenner terminologi som benyttes i gassindustrien

Ferdigheter

 • Kan beregne en del sentrale gassegenskaper ved bruk av gassammensetning
 • Kan konvertere mellom vanlige måleenheter
 • Kan beskrive prosessenheter og kan tegne prosessflytdiagrammer
 • Kan utføre enkle designberegninger for prosessenheter
 • Kan sette opp massebalanser for prosessenheter og prosessanlegg.

Generell kompetanse

 • Har grunnleggende forståelse for verdens energitrender og endrede krav, og hvordan dette forholder seg til gassindustrien.
 • Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til design, utvikling og drift av gassprosesseringsanlegg


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Teorien blir presentert i videobaserte forelesninger med ukentlige gruppebaserte diskusjoner på campus eller nettbasert. Øvingseksempler bli fremlagt i et nettbasert format, og øvingstimer vil bli kjørt to ganger per uke på campus eller nettbasert.

Eksamen

Arbeidskrav:  Emnet inneholder fire obligatoriske hjemmeoppgaver som må bestås for å ta eksamen.

Eksamen:  En avsluttende 5 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Vurdering:  Bokstavkarakter.

Kontinuasjon:  Det gis rett til kontinuasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2609
 • Tidligere år og semester for dette emnet