høst 2020
PRO-2805 Prosessimulering - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Søknadskode: 9391

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2004 Prosessimulering 10 stp

Innhold

Simulering av grunnleggende tekniske prosesser med bruk av simuleringsprogrammet Aspen HYSYS. Simulering av vanlige prosessuniter: kjøling, dehydrering, separasjon, LNG-produksjon, kraftverk m.m. Modellering av ytelsen til ulike komponenter i en prosess: varmevekslere, kompressorer m.m. Statiske og dynamiske modeller. Konvertering fra statisk til dynamisk modell. Bruk av dynamiske modeller for å studere ulike sammenhenger i prosessene.

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Er kjent med hva som er basis for en simuleringsmodell.
 • Har kunnskaper om hvordan en simuleringsmodell skal lages og brukes.

Ferdigheter:

 • Kan simulere de vanligste komponenter i et prosessanlegg
 • Kan modellere ytelsen til noen vanlige prosesskomponenter
 • Kan konvertere en statisk modell til en dynamisk modell i HYSYS
 • Kan sette opp en stabil regulering på enkle dynamiske modeller i HYSYS
 • Kan bruke prosesstegninger og -data til å lage en prosessmodell

Kompetanse:

 • Kan se sammenhenger i ulike industrielle prosesser, både statisk og dynamisk
 • Har god prosessforståelse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

8 forelesning, 2 pr kurs del

Omtrent 15 øving oppgaver i HYSYS og 1 lab oppgave

Demonstrasjonsvideoer som tilhøre øving oppgaver

6 innlevering oppgaver 


Eksamen

Arbeidskrav: 5 av 6 innlevering oppgaver må være godkjent før studenten kan tar eksamen. 

Eksamen og vurdering:

Eksamensform: 5 timers praktisk skoleeksamen på pc.

Vurdering: Innlevering oppgaver teller 25% og skoleeksamen teller 75% av endelig karakter. Det gis kun én samlet karakter i emnet.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Kalkulator. Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2805
 • Tidligere år og semester for dette emnet