høst 2019
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Teoretisk og praktisk.

Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne i enkelte studieprogram.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 og R2 og enten Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

K-100 Generell kjemi 10 stp
FSK-1001KJ Innføring i fiskerifag: Kjemidel 8 stp

Innhold

Emnet er ment å gi en moderne introduksjon til kjemi i en tid der de tradisjonelle grensene mellom fagene blir stadig mindre tydelig. I dag er kjemi en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper, og danner grunnlag for videre studier i kjemi og andre fag som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:

 • Gassers egenskaper
 • Energi og kjemisk forandring
 • Kvanteteori, elektronstruktur og kjemisk periodisitet
 • Kjemisk binding og molekylform
 • Intermolekylære krefter og fasetilstander
 • Reaksjonshastigheter
 • Kjemisk likevekt og syrer og baser
 • Løselighet og løselighetsprodukt
 • Kjemisk termodynamikk
 • Elektrokjemi


Hva lærer du

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper i et utvalg relevante emner innen disiplinen kjemi. Dette innebærer at studenten kan

 

Kunnskaper og forståelse

 • forklare grunnleggende begreper innen deler av kjemi der energi er sentralt
 • beskrive oppbygging, egenskaper og reaktivitet til grunnstoff fra et fysikalsk synspunkt
 • beskrive struktur og bindingsforhold i atomer og molekyler
 • forklare intermolekylære krefter og hvordan disse påvirker kjemiske og fysikalske egenskaper
 • forklare hovedprinsippene i reaksjonskinetikk og sammenhengen mellom kinetikk og likevekt
 • anvende støkiometri og likevektsbetraktninger til å forklare hvordan kjemiske system reagerer på ytre påvirkninger med spesiell fokus på syre-base-likevekter
 • forklare sentrale begrep innen termodynamikk som fri energi, entropi og entalpi, og forstå sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt

 

Ferdigheter

 • utføre beregninger ved hjelp av fysikalsk-kjemiske lover og ligninger
 • tegne Lewisstrukturer og ved hjelp av hybridisering angi molekylform og geometri til enkle molekyler og ioner
 • utføre praktiske øvelser etter beskrivelse og skrive rapport/journal
 • vurdere og diskutere eksperimentelle resultater

 

Kompetanse

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • formidle faglige begrep, teorier, ideer og problemstillinger både skriftlig og muntlig
 • formidle fagstoff gjennom bruk av hverdagslige eksempler


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-/eksamensspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 40-50 t Seminar/øvinger: 30 t Laboratoriekurs: 5 øvelser à 5 t

Eksamen

En avsluttende 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Bokstavkarakterer A-E, F - stryk

Arbeidskrav:

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav være oppfylt:

 • 2 obligatoriske tester
 • Obligatorisk sikkerhetsforelesning og godkjent laboratoriekurs
 • 75 % oppmøte på seminarundervisningen.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KJE-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet