vår 2022
FYS-2500 Fysikk for ingeniører - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391.

Anbefalt forkunnskaper: MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære. 


Innhold

Klassisk mekanikk (6 sp.): Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet, oscillasjoner. 

Fluidmekanikk (1 sp.): Trykk, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning, viskositet. 

Varmelære (3 sp.): Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.


Hva lærer du

Kunnskaper 

 • Kjenner de definisjonene og fysiske lovene som inngår i emnets faglige innhold, og være klar over deres gyldighetsområde og begrensninger. 

Ferdigheter 

 • Kunne analysere et fysisk problem innen de nevnte temaene, formulere det matematisk, og om mulig løse det. 

Kompetanse  

 • Forstår hvordan de generelle fysiske lover og prinsipper kan anvendes både i dagliglivet og innen ingeniørfaglige emner 
 • Kan tilegne seg videregående kunnskaper som bygger på de nevnte kunnskapene og ferdighetene. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men læremateriell kan være på engelsk.

Undervisning

48 t forelesninger og 24 t øvinger. Øvingsinnleveringer.   

Eksamen

Arbeidskrav: Obligatoriske regneøvinger. For å få adgang til eksamen må 3 av 4 regneøvinger være godkjent.

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Vurdering: Bokstavkarakter

Kontinuasjonseksamen: Det gis rett til kontinuasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FYS-2500
 • Tidligere år og semester for dette emnet