høst 2020
PRO-2604 Teknisk termodynamikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1+R2 of Fysikk 1. Søknadskode: 9391.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-1002 Teknisk termodynamikk 10 stp

Innhold

Grunnleggende termodynamikk: Lover, ligninger og sentrale prosesser. Arbeid, varme, indre energi, entalpi og entropi. Reversible og irreversible prosesser. Termodynamiske tabeller og diagrammer.

Kretsprosesser: Otto, Diesel, Brayton og Carnot sykluser. Ideelle og reelle kretsprosesser. Energiforbruk, kraftproduksjon og virkningsgrader.

Forbrenning: Brennstoff, brennverdier, forbrenningsligninger, luftoverskudd og røkgassanalyse.

Vanndampanlegg: Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kjeler og pumper.

Gassturbiner: Kompressorer og turbiner. Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kombinerte kretsprosesser.

Ett-trinns kuldeanlegg: Kuldemedier, kuldeprosesser og effektfaktor


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører, TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Inngående kunnskaper om termodynamikkens lover, tilstandsendringer, varmeoverføring, forbrenning og sentrale kretsprosesser.
 • Har grunnleggende kjennskap til prosessapparatur som styrer ulike varme- og strømningstekniske prosesser.
 • Kjenner til forenklede termodynamiske modeller som kan bli brukt til å beskrive forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.

Ferdigheter:

 • Kan gjøre varme- og strømningstekniske prosessberegninger, og drøfte den totale energiutnyttelsen til anlegg som bygger på prosessene som gjennomgås i kurset.
 • Kan gjøre røykgassanalyse.

Kompetanse:

 • Grunnleggende forståelse av forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen: 

 •  4 av 5 obligatoriske øvinger

Eksamensform: 5 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:Teknisk formelsamling (uten notater). Kalkulator. Egne formelsider som er utarbeidet for emnet.

Sensurordning: Ekstern sensor kombinert med intern sensor.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet