vår 2022
PRO-2780 Bacheloroppgave, prosess- og gassteknologi - 20 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet prosessteknologi. Emnet tilbys hvert vårsemester, men studentene begynner planlegging av sitt prosjekt i høstsemesteret forut.  

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å kunne starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2020 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en rettledning som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres og stiller krav til prosjektrapporten. Prosjektene skal ha en forankring i studiet fagområde, være teknologisk orientert, forskningsbasert og skal omfatte bærekraft. 

Hva lærer du

Kunnskaper: 

 • Kjenner til relevante metoder og arbeidsmåter innenfor forsknings- og utviklingsarbeid. 
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer. 

Ferdigheter:  

 • Kan planlegge, gjennomføre og presentere (muntlig og skriftlig) et større selvstendig arbeid innenfor ett eller flere av studieretningens fagområder. 
 • Kan anvende relevante metodeverktøy.  

Kompetanse: 

 • Behersker ingeniørprofesjonen. De kan integrere tidligere ervervede kunnskaper og tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling.  
 • Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.  
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Bacheloroppgaven er et tverrfaglig og problembasert prosjektfag hvor studentene samarbeider om å løse en oppgave eller et problem som er relevant for ingeniører i prosessteknologi. Studentene arbeider i grupper på 2 eller 3 studenter, og hver gruppe får tildelt en veileder. Studentene skal arbeide med virkelige problemer fra industri eller samfunnsliv, og studentene oppfordres til å samarbeide med en industribedrift eller annen ekstern virksomhet som kan være studentenes oppdragsgiver. Studentgruppene arbeider selvstendig med sin bacheloroppgave og organiserer og fordeler selv sitt arbeid innad i prosjektgruppen. Studentene får ansvar for å velge tema, samarbeidsbedrift og problemstilling for sin bacheloroppgave, i samråd med sin veileder.  

Bacheloroppgaven er metode- og prosessorientert, og emnet har følgende milepæler for studentene: initieringsdokument, forprosjektdokument, utkast til prosjektrapport, prosjektpresentasjon, endelig prosjektrapport og refleksjonsnotat. Fremgangsmåter og resultatene fra prosjektgruppens arbeid, dokumenteres med den endelige prosjektrapporten og gjennom muntlige presentasjoner av bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder forelesninger, kurs i presentasjonsteknikk og et arrangement hvor studentene presenterer sine oppgaver. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

 • 3 skriftlige arbeider. Disse er initieringsdokument, forprosjektdokument og utkast til prosjektrapport. Spesifikke krav er beskrevet i rettledning.
 • Prosjektpresentasjon. Her inngår deltakelse på kurs i presentasjonsteknikk og deltakelse på presentasjonsdag som beskrevet i rettledning.

Eksamen: 

Emnet har to deleksamener: 

 • Prosjektrapport som teller 50% 
 • Muntlig eksamen som består av presentasjon av bacheloroppgaven i gruppe, med påfølgende individuell utspørring. Den muntlige eksamen teller 50%. 

Begge deleksamener må bestås for å få beståttkarakter i emnet. 

Vurdering: 

Bokstavkarakter. 

Kontinuasjon: 

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PRO-2780
 • Tidligere år og semester for dette emnet