Datateknikk, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik, Bodø, Alta
data.jpg

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik. Søknadskode 186 004

Som dataingeniør skal du kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. Du skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer, administrere nettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. Studiet i datateknikk ved IVT-fakultetet gir deg mulighet til å velge faglige profiler innen spillprogrammering, internett-teknologi og e-helseteknologi.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik Bodø Annet Alta
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor ingeniørfag - datateknikk
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik og Alta: 186 004, Bodø: 186 225
Søk studiet

Datateknikk er en 3-årig ingeniørutdanning, og ferdige kandidater vil bli tildelt graden bachelor i ingeniørfag - datateknikk. Studiet har som hensikt å gi en bred utdanning innen datateknologi med mulighet for å velge faglige profiler inne spillutvikling, internett-teknologi og digital helseteknologi

Dataingeniørene skal på en effektiv måte kunne løse datafaglige oppgaver i bedrifter, næringsliv og i det offentlige ved hjelp av moderne datateknologi. De skal kunne utvikle og integrere datatekniske systemer og programmer for ulike behov, administrere datanettverk og andre datatekniske installasjoner og drive brukerstøtte og opplæring. De skal også ha den nødvendige teoretiske basis for raskt å kunne tilegne seg ny kunnskap, nye metoder og ny datateknologi.

Kunnskaper

K1

Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt og fordypning i dataingeniørfaget med fokus på programvareutvikling og systemdrift innen ett av områdene dataspill og spillprogrammering, internett- og webapplikasjoner eller informasjonssikkerhet og mobil helseteknologi. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om

 • algoritmer og datastrukturer
 • databaser
 • programvareutvikling på mobilteknologi
 • nettverksprogrammering og web-utvikling
 • operativsystemer og tjenestedrift
 • datakommunikasjon og sikkerhet

Videre har kandidaten kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, modellering og om testing. Kandidaten har også kunnskap om operativsystemer, datakommunikasjon og datanettverk, oppbygging av datamaskiner og operativsystemer.

Sentrale kunnskaper inkluderer problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer og datanettverk.

K2

Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns ¿ og økonomifag og hvordan disse kan benyttes i informasjonsteknologiske problemløsninger. Dette omfatter blant annet kunnskaper i statistikk og beregningsorientert programmering av matematikk.

K3

Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet, relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.

K4

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter.

K5

Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter

F1

Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.

F2

Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å

 • bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare
 • utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk
 • teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare
 • anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, operativsystemer, systemprogramvare og nettverk
 • utarbeide krav og modellere, utvikle, integrere og evaluere datasystemer

F3

Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre informasjonsteknologiske prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.

F4

Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F5

Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse

G1

Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2

Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser

G3

Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4

Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger

Generell studiekompetanse eller realkompetanse*) + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 eller bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Fristen for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse er 1. mars. Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk må dokumenteres i form av kompetansebevis/karakterutskrift. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli. Mangler du forypningen i matematikk og/eller fysikk anbefaler vi deg å søke om plass på 1-årog Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (søknadsfrist 15. april via lokal søknadsweb på uit.no).

Søkere til Bachelor i ingeniørfag - Datateknikk, studiested Alta må velge søknadskode 186 004 (Narvik). Opplegget er da at første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår på campus i Narvik. Etter søknadsfristen 15. april vil det bli sendt ut nærmere orientering om valg av studiested.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik. Søknad via lokal søknadsweb på uit.no.

*) For å bli kvalifisert for opptak på grunnlag av realkompetanse er det nødvendig med minimum fem års fulltids arbeidserfaring hvorav tre år skal være relevant i forhold til det studiet det søkes om opptak til. Relevant arbeidspraksis kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til ingeniør datateknikk via Y-veisordningen. Kravet til matematikk og fysikk er et absolutt krav som må dokumenteres.

Arbeidsformer

Det benyttes mange forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Generelt kan det nevnes at alle emner har sine resurser tilgjengelig på nett via Learning Management System (It's learning). Blandt de teknikker som benyttes kan vi nevne:

Digital tavleundervisning med opptak av lyd og bilde, nettbasert undervisning, gruppearbeid, omvendt klasserom m.m. Alle emner på studiet er tilgjengelig som nettstudium.

Vurderingsformer

De fleste vurderingsformer benyttes, avhengig av det som er best egnet for et gitt emne. I emner som er overveiende praktisk rettet benyttes obligatoriske øvinger og flervalgstester som enten er godkjent/ikke godkjent eller som karaktergrunnlag. I overveiende teoretiske emner benyttes vanligvis skriftlig eksamen, enten som skoleeksamen eller som hjemmeeksamen. I et stort antall emner benyttes det også mappevurdering hvor innholdet i mappen kan være av elementer som allerede nevnt eller i kombinasjoner.

IKT griper inn i alle deler av samfunnet, og det er behov for dataingeniører "på begge sider av bordet", dvs både på produksjons- og forbrukersiden.

 

Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse

Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i et større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.

 

Drift

Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub'er, routere, servere etc) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.

 

Konsulentvirksomhet

Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.

 

Support /salg

Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Etter endt bachelorstudium med tillegg (valgfag) av matematikk 3 og fysikk 2 kan man søke opptak til 2-årig Master i Teknologi innen Data/IT ved UiT i Narvik.


For studieadministrative spørsmål
Har du spørsmål om studiet?

Send mail til:  postmottak@ivt.uit.no
evt tlf: 769 66 010

Arild Steen
mail: arild.steen@uit.no
evt tlf: 76966201

Webutvikleren og kartografen

Skip to main content