Geologi - bachelor

STUDIESTED: Tromsø
Bilde B-GEO.JPG

Geologi er studiet av vår planet. Geologer jobber for å finne ut hvordan klimaet har forandret seg gjennom historien med naturlige klimasvingninger. De vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras og andre naturkatastrofer. Geologene studerer seismiske snitt og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er verdt å bore etter olje og hvordan man skal bore for å utvinne mest mulig olje. Geologer leter også etter gull og andre verdifulle ressurser.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i geologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALFA
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 859
Søk studiet
Geologi er studiet av jorda - kloden vi bor på. Både slik planeten ser ut nå og gjennom dens mer enn fire milliarder år lange, eventyrlige historie. Livet oppsto, dinosaurene ble til fugler, mens T-Rex døde ut.

For ti tusen år siden var Norge dekket av is. Nå frykter vi at drivhuseffekten skal smelte isen på Nordpolen. Geologene gjør en viktig jobb for å finne ut hvorfor klimaet forandrer seg, særlig med bakgrunn i at det alltid har vært naturlige klimasvingninger.

Kunnskap om berggrunnen er viktig for å bygge sikre veier og sørge for at hus står støtt. Geologer vurderer hvor solid fjellet er og faren for ras. Da Oslofjordtunnelen og Romeriksporten ble oversvømt, gikk geologer inn og undersøkte hvordan de kunne tette sprekkene som vannet kom gjennom.

Norge er verdens tredje største oljeeksportør. Geologene studerer seismiske snitt - det vil si bilder av geologien under havbunnen - og lager modeller for hvordan bergartene har blitt dannet for å se om det er verdt å bore. Olje spruter ikke opp av seg selv, og det er geologene som har jobben med å lete. Når et oljefelt skal bygges ut, er det geologene som finner ut hvordan man skal bore for å få opp mest mulig olje. Fra en teknologisk synsvinkel er det viktig å utvikle nye metoder for å spare tid og ressurser i letevirksomheten.

Bachelorstudiet i geologi er bygd opp av emner innenfor de forskjellige fagområdene i geologi. Geologi læres best gjennom praksis. Derfor er det mye feltarbeid og øvelser i de fleste emnene. I tillegg er det innføringsemner i kjemi og matematikk som er viktige for de fleste retningene innenfor geologi. De to første årene av bachelorstudiet er felles for alle geologistudenter med introduksjonsemner til de forskjellige områdene i geologi. Det tredje året brukes først og fremst til fordypning i den studieretningen du ønsker å ta hvis du skal studere videre på mastergrad.

Bachelorprogrammet i geologi ved UiT Norges arktiske universitet er bygd opp av emner innenfor alle de forskjellige fagområdene innen geologi, og studiet skal gi en enhetlig og solid grunnutdanning i geologi. Det legges vekt på både teoretiske og praktiske ferdigheter gjennom en kombinasjon av forelesninger/seminarer, laboratorieøvelser og feltundervisning.

Læringsutbytte:

Kunnskaper - kandidaten:

 • har en solid og enhetlig grunnutdanning innen de ulike geologiske disiplinene
 • har kunnskap om vitenskapelig teori og metoder
 • kan anvende kunnskap på geologiske problemstillinger

Ferdigheter - kandidaten:

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse - kandidaten:

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

Generell studiekompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 eller matematikk S1+S2 og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonstekn (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Antall studieplasser: 40. Studiet er adgangsregulert.
Poenggrenser ved opptak høsten 2014:
Ordinær kvote: 50,3
Førstegangsvitnemålskvote: 44


NB! Nye opptakskrav fra 2018:

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Undervisningen omfatter både forelesninger og lab-, felt- og toktundervisning.

Eksamensformer omfatter både skriftlige, muntlige og rapporter.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Det er mulig å ta et opphold i utlandet ett eller to semester i det siste studieåret. Som et alternativ kan du ta emner ved UNIS, Universitetssenteret på Svalbard. Her kan du gjøre spennende feltarbeid i et område som det blir mer og mer fokusert på i global sammenheng, og velge blant flere meget relevante emner innen geologi.

Sju av ti geologer jobber i oljebransjen. I tillegg til god lønn gir det store utviklingsmuligheter og mulighet til å jobbe over hele verden. De fleste geologene i oljebransjen jobber på land med å tolke geologiske data. Mange jobber også offshore i produksjonen eller med å hente inn geologiske data.

Mange geologer jobber med å undersøke fjellet for å sørge for at hus, veier og jernbane bygges sikkert. Geologer jobber også med skred og flombeskyttelse og i offentlig forvaltning. Kombinerer du bachelorgrad eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning, blir du kvalifisert for lærerstilling i skolen.

Leting og utvinning etter mineraler er også et område der mange geologer vil finne sin arbeidsplass.
Bachelorgrad er opptaksgrunnlag for det toårige mastergradsstudiet i geologi. De fleste stillinger for geologer i yrkeslivet krever mastergrad. Det er obligatoriske mastergradsemner i hver av de tre studieretningene på masternivå: Marin geologi og geofysikk, berggrunnsgeologi og sedimentologi og kvartærgeologi.


Kontakt
Kai Mortensen.jpg

Kai Mortensen


Seniorkonsulent
Telefon: 77644428 kai.mortensen@uit.no

Margrethe-Lindquist.JPG

Lindquist, Margrethe


Førstekonsulent
Telefon: 77625153 margrethe.lindquist@uit.no

Relaterte yrker
Intervju med geologer
Utdannelse i geologi ved UiT Norges arktiske universitet gir spennende jobbmuligheter. Les hva tidligere studenter sier.


Klikk på ordskyen for å se hva geologer jobber medDet mest spennende var uten tvil feltarbeidet både på Svalbard og rundt i Nord-Norge. Man fikk da en uvurderlig mulighet til å se at det man lærer omtrent er sånn i virkeligheten og man får trening i å gjennomføre feltarbeid.

Les intervju med Elin Ophaug Kramvik og andre geologer fra UiT

To nye sentre ved Institutt for geovitenskap
Det siste året har instituttet fått tildelt et Senter for fremragende forskning som skal drive forskning på gasshydrater, og et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i Arktis.Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE) skal drive forskning på gasshydrater, som består av metangass og vann og finnes på havbunnen i polare strøk. Forskerne på UiT skal fokusere på gasshydratenes rolle i klimasystemet. Du kan lese mer om senteret og forskningen her.

Forskerne i det nye senteret for petroleumsvirksomhet i Arktis vil jobbe med å finne ut hvordan oljen i Barentshavet har blitt dannet og hvordan den beveger seg til reservoarer. De skal også utvikle ny teknologi for oljeleting og undersøke økosystemene i havet for å kunne kartlegge hvordan oljeutvinning vil påvirke miljøet, og hvilken risiko som er forbundet med økt petroleumsaktivitet i Arktis. Du kan lese mer om senteret her.

Skip to main content