Foto: Dean Drobot, Mostphotos

Forskning

I et tverrfaglig forskningssamarbeid der inkludering og medforskning i offentlig og frivillig sektor står sentralt, er det et overordnet mål at man gjennom CYPRO skal utvikle ny kunnskap og egnede verktøy for samarbeid og kommunikasjon, der et felles mål er å forebygge kriminalitet og rusatferd i ungdomsbefolkningen.

Kunnskapsutviklingen skal skje i et fellesskap mellom forskere fra universitet- og høyskolesektoren og medforskere fra hhv. offentlig sektor, frivillig sektor, ungdomsråd og ungdom rekruttert fra andre arenaer. Et delmål er at CYPRO skal oppnå ekstern finansiering i Norges forskningsråd eller andre eksterne finansieringskilder.

CYPROs forskningsmål

Å identifisere områder for effektivt samarbeid mellom etater i offentlig sektor med mål om å forebygge kriminalitet, narkotikabruk samt styrke sosialt engasjement blant unge.

Forskningsaktiviteter

Pågående. Publiserte artikler legges ut på denne siden. Det vil i tillegg bli utarbeidet populærvitenskapelige faktaark.